Statsbudsjettet 2004: Spørsmål 43: Kap. 4350 Jernbaneverket, post 1 Kjørevegsavgift

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 43: Kap. 4350 Jernbaneverket, post 1 Kjørevegsavgift

I proposisjonen foreslås post 1 bevilget med 41,4 mill. kroner for 2004. I brev til samferdselskomiteen av 21. oktober 2003 vedr. Dokument nr. 8:102 (2002-3003) går det fram at kjørevegsavgift CargoNet AS for 2003 er regnet til 19 mill. kroner.

- Er det mulig å få en nærmere presisering/fordeling av det foreslåtte beløpet for 2004 (41,4 mill. kroner)?

Svar:

Det er knyttet en viss usikkerhet til budsjetteringen av kjørevegsavgiften på grunn av at den er avhengig av utviklingen i godstrafikken, eksl. kombitrafikken som er unntatt fra kjøre­vegs­av­gift. Sammenliknet med 2003-budsjettet er avgiften prisjustert til 2004-kr. På grunn av usikker­heten i trafikkutviklingen er budsjettert innbetaling av kjørevegsavgift i 2004 basert på en videre­føring av anslått transportvolum for 2003. I dag er det kun to godstogselskaper som betaler kjøre­vegs­avgift, CargoNet AS og Malmtrafikk AS (MTAS). I 2002 var innbetalt kjøre­vegs­avgift fra MTAS 13,3 mill. kr og fra CargoNet på 23,1 mill. kr, totalt innbetalt 36,4 mill. kr; dvs. en pro­sentvis fordeling av totalt innbetalt kjørevegsavgift mellom MTAS og CargoNet på 36,5/63,5. Basert på samme relative fordeling som i 2002 blir anslått fordeling mellom MTAS og CargoNet i 2004 på om lag 15 mill. kr og 26 mill. kr.

Kombitrafikken er unntatt for kjørevegsavgift, og ettersom CargoNet forventes å legge om trafikken til mer kombitrafikk, forventes innbetalingen av kjørevegsavgift fra CargoNet å bli redusert på sikt. Dette kan til en viss grad kompenseres dersom det kommer flere godstogoperatører inn på den norske jernbanen.

Til toppen