Statsbudsjettet 2004: Spørsmål 44: Momsreformen innen kollektivtransport

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 44: Momsreformen innen kollektivtransport

Jf. spørsmål/svar nr. 34

Det bes på nytt om å få en fylkesvis fordeling av den anslåtte økonomiske fordelen for aktørene i kollektivtrafikken.

Svar:

Anslagene for statens provenytap/gevinst for kollektivtransporten ved innføring av 6 pst merverdiavgift i på persontransporttjenester er beheftet med usikkerhet. Desto mer anslaget deles opp geografisk eller på transportmiddel, desto mer usikkert blir anslaget. Dette er bakgrunnen for at det i svaret på spm. 34 ble gitt et generelt svar.

Fordeling av tilskuddene vil gi en grov indikasjon på fordelingen av gevinsten. De fylkeskommunale tilskuddene til kollektivtransport bestemmes av fylkeskommunen, blant annet på grunnlag av det den tildeles gjennom inntektssystemet. De fylkeskommunene som satser på kollektivtransporten gjennom høye tilskudd vil komme best ut- alt annet likt. De fylkene hvor staten kjøper mye transporttjenester kommer også godt ut – alt annet likt. Statlige tilskudd til kjøp av transporttjenester i det aktuelle fylket vil derfor være et viktig element.

Tabellen nedenfor viser størrelsen på de fylkeskommunale tilskuddene i 2002 (kilde: SSBs database KOSTRA). I tillegg er fylker som er omfattet av statlige kjøp av transporttjenester markert med x.

Fylkeskommunale tilskudd til kollektivtransport i 2002

Statlige kjøp av transporttjenester i 2002

Sum mill kr

Pr innbygger

Tog

Fly

Hurtigruten

01 Østfold

110

433

x

02 Akershus

392

811

x

03 Oslo

748

1446

x

04 Hedmark

110

584

x

05 Oppland

117

639

x

x

06 Buskerud

155

644

x

07 Vestfold

87

397

x

08 Telemark

99

595

x

09 Aust-Agder

67

650

(x)

10 Vest-Agder

146

915

(x)

11 Rogaland

340

883

x

12 Hordaland

418

947

x

x

14 Sogn og Fjordane

124

1160

(x)

x

x

15 Møre og Romsdal

245

1001

x

x

x

16 Sør-Trøndelag

172

641

x

x

x

17 Nord-Trøndelag

64

499

x

x

x

18 Nordland

435

1835

x

x

x

19 Troms

185

1216

x

x

20 Finnmark - Finnmárkku

152

2072

x

x

Sum

4166

915 (gj.snitt)

1302

397

180

(x) = små beløp

Det må også tas med i betraktingen at fylkeskommunene kan tilpasse seg annerledes i 2004 enn i 2002. Som nevnt i svar på spm. 34 vil også nivået på nyinvesteringer være en viktig faktor.

Til toppen