Statsbudsjettet 2004: Spørsmål 49:Momsreformen innen kollektivtransport - Fylkesvegferjesamband

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 49: Kollektivtransport – Sør-Trøndelag/Trondheim

Sør-Trøndelag fylkeskommune er kommet i en særskilt situasjon som følge av kollektivtransportavtale med stat og fylkeskommune, og oppgir 25 mill. kroner underdekning til kollektivtiltak.

- Hvordan virker dette inn for Trondheim by, og er situasjonen den samme i de andre storbyprosjektene?

Svar:

Det er lagt opp til at det skal gjennomføres forsøk med alternativ forvaltningsorganisering av transportsystemet fra 1. januar 2004 i Trondheim, Bergen, Kristiansand-regionen og på Nord-Jæren. I Trondheim og Bergen er det forutsatt en bykommunal organisasjonsmodell hvor ansvaret bl.a. for kollektivtransport overføres fra hhv. Sør-Trøndelag og Hordaland fylkeskommuner til hhv. Trondheim og Bergen kommuner. For at Trondheim og Bergen skal være i stand til å gjennomføre de oppgavene de overtar fra fylkeskommunene i forsøksperioden, må det også overføres midler til kommunene fra fylkeskommunenes rammetilskudd.

Det er uenighet mellom Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune om det økonomiske oppgjøret i forbindelse med forsøket. Det legges opp til at det gjøres et uttrekk på 61,2 mill. kr fra rammetilskuddet til Sør-Trøndelag fylkeskommune til rammetilskuddet til Trondheim kommune. Uttrekket inkluderer ikke midler til investeringer i fylkesveger, selv om kommunen skal ha prioriteringsansvar for rammen fylkeskommunen har satt av til nyinvesteringer i fylkesvegnettet i Trondheim i forsøksperioden. Samferdselsdepartementet har således i samråd med Kommunal- og regionaldepartementet fastsatt det økonomiske oppgjøret slik at overføringene fra Sør-Trøndelag fylkeskommune til Trondheim kommune er noe høyere enn det Sør-Trøndelag fylkeskommune mener er rimelig i forhold til de oppgavene som overføres. Beløpet er imidlertid lavere enn ønsket fra Trondheim kommune.

I Bergen er det enighet mellom Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune om overføring av midler til kollektivtransport fra fylkeskommunen til kommunen.

I Kristiansand-regionen og på Nord-Jæren er det lagt opp til en avtalemodell mellom flere kommuner og fylkeskommunen. For disse byområdene er det ikke forutsatt noen endring i ansvaret for kjøp av kollektivtransporttjenester i forhold til dagens situasjon.

Momsreformen innen kollektivtransport vil gi kostnadsbesparelser for drift av kollektivtransport neste år. Samferdselsdepartementet har anslått gevinsten for trafikkselskapene av å bli inkludert i momssystemet til å bli om lag 500 mill kroner på landsbasis per år, og om lag 330 mill kroner i 2004. Om lag halvparten vil i følge beregningene tilfalle lokal rutetransport. Gevinsten er størst der tilskuddsandelen er høyest, og dette gjelder i sterkere grad Hordaland utenom Bergen enn Bergen, og i Sør-Trøndelag utenom Trondheim enn i Trondheim. Momsreformen vil derfor gi besparelser for både Sør-Trøndelag og Hordaland fylkeskommuner som vil gi økt økonomisk handlingsrom for et godt kollektivtilbud.

Til toppen