Statsbudsjettet 2004: Spørsmål 51: Kap. 1320 Statens vegvesen - rv 555 Klokkarvik - Gjellestad i Hordaland

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 51: Kap. 1320 Statens vegvesen – rv 555 Klokkarvik – Gjellestad i Hordaland

-Er rv 555 Klokkarvik – Gjellestad i Hordaland fylke vurdert omgjort til fylkesveg, og vil i tilfellet dette ha innvirkning på søknad om ferjeavløsningstilskudd?

- Har det betydning om en søknad om ferjeavløsningstilskudd kommer før et eventuelt vedtak om omgjøring til fylkesveg?

Svar:

Samferdselsdepartementet foreslo i St.prp. nr. 1 (2002 – 2003) at riksvegferjesambandet Hjellestad – Klokkarvik omklassifiseres til fylkeskommunalt samband fra 1.1.2004. Bakgrunnen for forslaget var behov for effektiv allokering av ressurser, svært lavt trafikkgrunnlag og omkjøringsmuligheter på riksvegnettet. Samferdselsdepartementet mener at befolkningen på Bjelkarøy og Lerøy skal ha et tjenelig ferjetilbud, men at det ikke er grunnlag for å opprettholde sambandet som riksvegferjesamband. Vegdirektoratet opplyser at arbeidet med høring av berørte lokale parter vil være gjennomført i løpet av første halvdel av 2004.

Endelig klassifisering av sambandet vil bli vurdert av Samferdselsdepartementet etter at Vegdirektoratet er ferdig med sin behandling av saken.

Ved ferjeavløsningsprosjekter vil det normalt være behov for betydelig tilleggsfinansiering. Ordningen med alternativ bruk av ferjetilskudd, jf. bl.a. St.prp. nr. 67 (2002-2003), bygger på at realisering av et ferjeavløsningsprosjekt på riksvegnettet fører til framtidige innsparinger på post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester.

Finansiering og drift av fylkesvegsamband dekkes av fylkeskommunenes egne frie midler samt gjennom trafikantbetaling gjennom billettprisen. Staten har ingen direkte rolle i denne sammenheng, heller ikke knyttet til kapitalkostnadene. Statens bidrag ligger indirekte i rammetilskuddet til fylkeskommunene, som utgjør en del av fylkeskommunenes frie midler.

Det er opp til fylkeskommunen å vurdere om den vil legge elementer fra den statlige modellen inn i egne vurderinger av alternativ bruk av fylkesvegferjetilskudd.

Til toppen