Statsbudsjettet 2004: Spørsmål 55: Felles betalingssystem for bompengestasjoner og ferjer (Autopass)

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 55: Felles betalingssystem for bompengestasjoner og ferjer (Autopass)

i)Hvilke konsekvenser vil autopassordningen få for næringslivet?

ii)På hvilken måte har lokale myndigheter og interessenter blitt tatt med på råd vedrørende innføring av ordningen?

Svar:

Ad pkt. i):

Av hensyn til trafikantene og for å sikre mest mulig effektiv bruk av pengene har Samferdselsdepartementet som målsetning å utarbeide et felles betalingssystem på bompengestasjoner og ferjer. Formålet med tilbudet er at trafikantene gjennom kontrakt med ett bompenge- eller ferjeselskap skal kunne benytte sin AutoPASS-brikke, eller AutoPASS-kort, til betaling i andre bompengeanlegg og ferjestrekninger uten å gjøre noen ny avtale med andre selskap.

Samordnet billettering vil forenkle hverdagen til mange reisende, spesielt næringstransport og de som ofte ferdes på ferjer og bompengestrekninger. Fra 1. februar 2004 vil alle som ønsker å delta i AutoPASS – samordnet betaling (ASB), ha mulighet til å kjøre gjennom alle bompengeprosjekt som har AutoPASS-betalingsutstyr, og få alt på en faktura fra det selskapet hvor man har lokal avtale.

Det blir ingen ekstra kostnader for næringsliv eller trafikantene for øvrig i forbindelse med innføringen av ASB. De som ikke ønsker å delta i ASB kan reservere seg mot dette. Det vil ikke bli noen endring i forhold til dagens situasjon for disse trafikantene.

I tillegg til de positive konsekvensene dette har for trafikantene, vil innføringen av ASB også kunne medføre en effektivisering. Ved at flere benytter brikke og kort ved betaling vil det blant annet bli mindre kontanthåndtering, mindre faktureringskostnader og lavere driftskostnader. Det enkelte bompengeselskap kan bestemme hvordan denne gevinsten kan tas ut, f.eks. i form av raskere nedbetaling av bompengeprosjekt.

På ferjesiden har man i dag et stort og komplekst riksregulativ. For å nå målet om at også ferjesiden skal være en del av ASB, må riksregulativet tilpasses betalingsløsningene på veg. En av forutsetningene for dette er en harmonisering av regelverket for ferjetakster og bompengetakster, med et ferjetakstregulativ med færre takstgrupper for kjøretøy. Det vil bli overføring av passasjerbetaling til kjøretøytaksten, noe som primært vil slå ut i kjøretøytakstene for personbil og buss. Ordningen skal være provenynøytral. Som en følge av dette har det vært prøvd ut et forenklet takstregulativ på fem ferjesamband i 2003. Dette forsøket vil bli utvidet med fem nye i 2004. Som en del av revisjonen vil Vegdirektoratet arbeide med å bedre rabattordningene for storbrukere og næringslivstransport.

Ad pkt. ii):

På bompengesiden vil innføringen av ASB ikke medføre noen endringer for de som ikke ønsker å være med på ordningen. Statens vegvesen har ansvaret for prosjektet, der man samarbeider med Norvegfinans, som er bompengeselskapenes interesseorganisasjon, og Rederienes Landsforening. Det har vært en høring hvor alle bompengeselskap har vært med. I tillegg har forbrukermyndighetene blitt informert og tatt med på råd.

Når det gjelder utprøving av et nytt takstregulativ på enkelte riksvegferjesamband vises det til St.meld. nr. 46 (1999-2000) der Samferdselsdepartementet opplyser om at det tas sikte på å prøve ut en inntektsnøytral ordning, hvor passasjerbetalingen innarbeides i kjøretøytakstene på enkelte samband. Videre vises det til St.prp. nr. 1 (2002-2003) der det står ”før det besluttes hvilke ferjesamband som skal delta i prøveordningen, vil det bli gjennomført en dialog med ferjeselskapene og lokale myndigheter”.

Statens vegvesen har i utvelgelsen av de fem prøvesambandene som pågår, forespurt ferjeselskapene om deltakelse og hatt saken til uttalelse i de berørte fylkeskommuner. Regionråd og enkelt-kommuner som har ønsket å uttale seg, har også fått anledning til det. Statens vegvesen har i tillegg deltatt på lokale rutekonferanser og hatt møte med enkelte kommuner. Det har også vært en løpende dialog med Norge Lastebileier-Forbund. Dette gjelder spesielt mht. inndelingen av de ulike takstgruppene.

Både fylkeskommuner og enkelte kommuner i områder der det foregår utprøving av nye takster, har i ettertid kommet med uttalelser. Disse vil være viktige bidrag i den videre fasen når prøveordningen nå videreføres og utvides med fem nye samband.

Det vil bli en høring hos berørte parter før en eventuell innføring av nytt riksregulativ for ferjetakster på landsbasis.

Til toppen