Statsbudsjettet 2004: Spørsmål 56: Alternativ transportforvaltning

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 56: Alternativ transportforvaltning

Åpner vedtektene vedrørende forsøk med alternativ transportforvaltning i storby for at Bergen kommune selv kan prioritere investeringer mellom infrastruktur og drift i forsøksperioden?

Svar:

Da vedtektene ikke vil gi et fullstendig bilde av forsøkets samlede innhold, tolker Samferdselsdepartementet spørsmålet til om det innenfor forsøket gis anledning til å omprioritere midler mellom investeringer i infrastruktur og drift av kollektivtransport.

Med unntak av bompenger kan Bergen kommune i forsøksperioden selv prioritere mellom ulike investeringer i transportinfrastruktur og drift av kollektivtransport av de statlige, fylkeskommunale, samt egne kommunale midler til transportformål som ligger inne i forsøket. For 2004 utgjør de statlige og fylkeskommunale midler 126 mill. kr. Ifølge regnskapstall benyttet Bergen kommune selv om lag 55 mill. kr til transportformål i 2002.

Når det gjelder bompenger, framgår det av vegloven at bompenger kan nyttes til alle tiltak som vegloven gir hjemmel til, samt til investeringer i faste anlegg og installasjoner for kollektivtransport på jernbane, herunder sporveg og tunnelbane. Bompengemidler kan således ikke nyttes til drift av kollektivtransport i vegloven. En forsøksordning kan ikke gå lenger enn det er hjemmel for i vegloven når det gjelder bruk av bompenger. Bompenger kan således ikke benyttes til drift av kollektivtransport i forsøket.

Til toppen