Statsbudsjettet 2004: Spørsmål 8: Kap. 1320 Statens vegvesen - post 20. Rehabilitering av vegdekker

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 8: Kap. 1320 Statens vegvesen – post 20. Rehabilitering av vegdekker

Telemark og Buskerud skal ha dispensasjoner med hensyn til dekkekvalitet på riksvegnettet.

- Hva vil det koste å rehabilitere dekkene i disse to fylkene slik at de kommer på nivå med resten av landet?

Svar:

Vil legger til grunn at spørsmålet gjelder post 23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger.

Det gis ikke dispensasjoner med hensyn til kravet til dekkekvalitet på riksvegnettet. Flere fylker tilfredsstiller imidlertid ikke de krav som er satt til bl.a. vegdekkenes jevnhet og spordybde. Telemark og Buskerud kommer relativt dårlig ut i en slik sammenheng.

Vegdirektoratet har gjort en vurdering av det samlede etterslepet for vegdekkene samt underliggende vegfundament og grøfter på riksvegnettett. Beregningene viser:

Etterslep i millioner kroner

Type etterslep

Hele riksvegnettet

Buskerud

Telemark

Vegdekker

1854

127

197

Vegfundament

2483

166

137

Grøfter

800

49

30

Sum

5092

342

364

Som det fremgår av denne oppstillingen er beregnet etterslep for vegdekkene i Telemark om lag 200 mill. kr og i Buskerud om lag 130 mill. kr. Sett i forhold til et landsgjennomsnitt, uttrykt som etterslep pr. km veg, viser Vegdirektoratets beregninger følgende:

Etterslep i 1000 kr/km veg

Type etterslep

Hele riksvegnettet

Buskerud

Telemark

Vegdekker

69

109

161

Vegfundament

90

142

112

Grøfter

29

42

25

Sum

188

293

298

For at dekkestandarden i de to fylkene skal komme opp på et landsgjennomsnitt, er det beregnet at dette vil kreve en økt innsats på nærmere 50 mill. kr i Buskerud og om lag 110 mill. kr i Telemark.

Samferdselsdepartementet vil imidlertid påpeke at en utbedring av vegdekkene i mange tilfelle må gjøres sammen med utbedring av dårlig vegfundament og mangelfulle grøfter for å få til løsninger som har en akseptabel levetid. I så fall må innsatsen økes vesentlig. Det er også viktig at utbedringene gjøres på en slik måte at trafikksikkerheten ivaretas.

Til toppen