Statsbudskettet 2004: Spørsmål 46: Kap. 1350 Jernbaneverket: rassikringsprosjekt og post 23 Drift og vedlikehold

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 46: Kap. 1350 Jernbaneverket: rassikringsprosjekt og post 23 Drift og vedlikehold

Jf. spørsmål/svar 1 og 35.

- Hvilke rassikringsprosjekter er viktigst å prioritere når det gjelder jernbane?

- Hvilke konkrete prosjekter for vedlikehold og mindre utbedringer ville Jernbaneverket prioritert å bruke 400 - 600 mill. kroner på?

Svar:

Ad. Rassikringsprosjekt

Jernbaneverket prioriterer følgende rassikringstiltak: Kleven på Bergensbanen, Losna på Dovrebanen og en del partier på Nordlandsbanen. Totalt utgjør dette 21 mill. kr.

Ad. Drift og vedlikehold og mindre utbedringer

Innenfor en ev. økning i bevilgningen på om lag 400-600 mill. kr til vedlikehold og mindre utbedringer prioriterer Jernbaneverket tiltak for om lag 150-250 mill. kr innenfor vedlikehold og for om lag 210 mill. kr innenfor investeringer på programområdene.

Drifts- og vedlikeholdstiltak omfatter forberedelser til fjellsikring i Lieråsen tunnel (kontakt­led­ning), fornyelse av kontaktledning på Sørlandsbanen og Bergensbanen, driftsentral i Trond­heim, sikringsanlegg på Kongsberg og snørasoverbygg på Ofotbanen. Totalt utgjør dette 150 mill. kr. I tillegg kan det benyttes opp til 100 mill. kr til ballastrensing.

Av mindre utbedringer (investeringstiltak) prioriteres tiltak i tilknytning til arbeidene i Lieråsen tunnel med 16 mill. kr, fjernstyring på Nordlandsbanen med 40 mill. kr, sikkerhetstiltak (rassikring, sikring/sanering av planoverganger, tunnelsikring og sikringsanlegg) med 64 mill. kr, kryssingsspor med 50 mill. kr og stasjons- og knutepunktstiltak med 40 mill. kr. Totalt ca. 210 mill. kr.

Det vises for øvrig til svar på spørsmål nr. 1 og 35, i tillegg til nr. 26 fra Arbeiderpartiets fraksjon i Finanskomiteen

Til toppen