Statsbudskettet 2004: Spørsmål 48: Kap. 1320 Statens vegvesen - Post 30 Riksveginvesteringer/gang- og sykkelveger

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 48: Kap. 1320 Statens vegvesen – Post 30 Riksveginvesteringer/gang- og sykkelveger

-Kan det gis en oversikt over gang- og sykkelvegprosjekter som er ferdig planlagte, men ikke påbegynte og således klare for iverksetting?

Svar:

Vedlagt følger en oversikt over gang- og sykkelvegprosjekter. Oversikten er inndelt i to grupper:

Gruppe 1):

Prosjekter som er forutsatt gjennomført i handlingsprogrammet for perioden 2002-2005, men som med tildelte midler i 2002, 2003 og forslaget i St.prp. nr. 1 (2003-2004), ikke vil være startet opp pr. 1. januar 2005. Kostnadene for prosjektene i denne gruppen er totalt om lag 300 mill. kr.

Gruppe 2):

Prosjekter som ikke er forutsatt gjennomført i handlingsprogrammet for 2002-2005. Regionvegkontorene legger til grunn at prosjektene i gruppe 2 har lokalpolitisk tilslutning, men i hvilken grad det lokalpolitisk er tatt stilling til hvert enkelt prosjekt varierer mellom fylkene. Kostnadene for prosjektene i denne gruppen er totalt om lag 400 mill. kr.

Prosjektene, både i gruppe 1 og 2, har godkjent reguleringsplan.

Samferdselsdepartementet gjør oppmerksom på at selv om kostnadsoverslagene for mange av prosjektene er oppgitt i mill. kr med en desimal, er det variabel og relativt stor usikkerhet på anleggene.

Når det gjelder mulighetene for å øke aktivitetsnivået innenfor post 30 utover forslaget i St.prp. nr. 1 (2003-2004) viser Samferdselsdepartementet til svaret på spørsmål nr. 41.


Vedlegg

Til toppen