Spørsmål 10: Luftfartsformål — Utbytte m.v. Avinor AS

Svar til samferdselskomiteen ang. statsbudsjettet for 2005

Spørsmål fra samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål nr. 10: Luftfartsformål – Utbytte m.v. Avinor AS

I budsjettforslaget er det tatt høyde for et utbytte på 50 mill. kroner. Hvor stort overskudd er det beregnet i Avinor AS for 2004, og hva ligger eventuelt bak en slik beregning?

Svar:

(29.10.04)

Avinor AS opplyser at en prognose for morselskapets overskudd etter skatt for 2004, er forbundet med stor usikkerhet, men at dette forsiktig kan anslås til om lag 120 mill. kr, jf. nærmere omtale i St.prp. nr. 1 (2004-2005), side 70. Bak denne beregningen ligger Avinors prognoser og forutsetninger knyttet til framtidig inntekts- og utgiftsutvikling.

Til toppen