Spørsmål 7 - Spørsmål nr. 7: Jernbaneformål - Kap. 1350 Persontransport med tog

Svar til samferdselskomiteen ang. statsbudsjettet for 2005

Spørsmål fra samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål nr. 7: Jernbaneformål - Kap. 1350 Persontransport med tog

Er forslaget i statsbudsjettet om kjøp av persontransport tilstrekkelig for å opprettholde dagens togproduksjon?

Svar:

(09.11.04)

NSB har hatt en inntektssvikt i forhold til forventet ved inngåelse av rammeavtalen for perioden 2003-2006 selv om det må registreres vekst i passasjertallet og muligheter for bedret økonomisk resultat siden siste halvdel av 2003. Budsjettforslaget for 2005 gir derfor en styrking av bevilgningen til statlig kjøp i forhold til rammeavtalen med en økning på 86 mill. kr i forhold til saldert budsjett 2004. I tillegg har NSB fått en avgiftslettelse i forhold til rammeavtalen som følge av innføringen av merverdiavgift på persontransport med lav sats fra 01.03.2004.

Togtilbudet og øvrige rammevilkår er i utgangspunktet fastlagt gjennom rammeavtalen og danner grunnlaget for Samferdselsdepartementets budsjettforslag for 2005. I forhold til rammeavtalen er det nå foreslått endringer som innebærer at driften av alle nattog inngår i avtalen om statlig kjøp av persontransporttjenester fra NSB, og togtilbudet foreslås videreført i 2005. Derimot legges det opp til å avslutte statlig kjøp av regiontogtilbudet Vøgne med et daglig togpar mellom Oslo og Geilo f.o.m. juni 2005, jf. nærmere begrunnelse i St.prp. nr. 1 (2004 - 2005). De frigjorte midlene foreslås brukt til å styrke innsatsen på Jærbanen og Intercity Oslo – Lillehammer. En vridning av ressursbruken fra områder med lav trafikk til større innsats i befolkningstette strøk er i tråd med intensjonene i Nasjonal transportplan 2006 – 2015. Forhandlingene med NSB er ikke endelig avsluttet, men det vil kun være aktuelt med evt. enkelte mindre produksjonstilpasninger i 2005 i forhold til togtilbudet i 2004.

Samferdselsdepartementet viser også til omtale av mva.-lettelser i St.prp. nr. 1 (2004 – 2005) hvor det opplyses at årlig besparelse innenfor området med statlig kjøp vil være om lag 100 mill. kr. Disse beregningene er usikre. Bl.a. basert på nye 2004-tall fra NSB er det rimelig å anta at mva.-fordeler for driften av persontog vil være i overkant av 50 mill. kr i 2005. I tillegg vil NSB få en finansiell gevinst på investeringer i nytt materiell. Den vil i 2005 kunne bli på om lag 70 mill. kr basert på dagens planer for overtagelse av nytt materiell.

Til toppen