Spørsmål nr. 1: Jernbaneformål — Kap. 1350 Jernbaneverket — Mossetunnel/Haug-Onsøy

Svar til samferdselskomiteen ang. statsbudsjettet for 2005

Spørsmål fra samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål nr. 1: Jernbaneformål – Kap. 1350 Jernbaneverket – Mossetunnel/Haug-Onsøy

Jf. Innst. S. nr. 240 (2004-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 (NTP), der et mindretall merket seg ønsket fra Østfold fylkeskommune om at jernbaneprosjektet Mossetunnelen skal bygges før prosjektet Haug-Onsøy. Departementet har tidligere gjort greie for at kostnadene ved bygging av Mossetunnelen er noe høyere enn bygging av strekningen Haug-Onsøy, jf. spørsmål/svar 142 i forbindelse med NTP.
- Er det mulig, og hvilke konsekvenser vil det ha å redusere kostnadene ved bygging av prosjektet Mossetunnelen til noenlunde samme nivå som strekningen Haug-Onsøy?

Svar:

(26.10.04)

Østfoldbanen er i dag bygd ut med dobbeltspor fra Oslo til Sandbukta (nord for Moss) og fra Såstad til Haug (sør for Moss). For øvrig er banen enkeltsporet. For å kunne opprettholde dagens tilbud når det gjelder punktlighet og samtidig legge grunnlag for en videreutvikling av Østfoldbanen slik at det kan gis et bedre jernbanetilbud, har Jernbaneverket gjennomført kapasitetsanalyser. Disse analysene viser at tiltak i området Råde – Fredrikstad vil gi best effekt i forhold til kapasitet, kjøretidsreduksjoner og punktlighet. Dette er bakgrunnen for prioriteringen av Haug – Onsøy framfor Mossetunnelen i St.meld. nr. 24 (2003-2004). En videre utbygging av dobbeltspor fra Sandbukta, gjennom Moss til Såstad vil også gi positive effekter for et langsiktig mål om sammenhengende dobbeltspor på Østfoldbanen, men vil isolert sett bidra mindre til økt kapasitet og redusert kjøretid. Som opplyst i svar på spørsmål 142 til NTP, er kostnadene ved dobbeltsporparsellen Haug – Onsøy anslått til om lag 940 mill. kr, mens prosjektet Sandbukta – Moss – Såstad er kostnadsregnet til 1 840 mill. kr. Delparsellen Sandbukta – Moss stasjon er anslått å koste 1 360 mill. kr.

Etter Jernbaneverkets vurdering vil prosjektet Sandbukta – Moss stasjon ikke kunne ferdigstilles innenfor en kostnadsramme på 940 mill. kr, med de utfordringer og krav til tunnelbygging i bynære strøk (strukturstøy, setningsproblematikk osv.) som denne type prosjekter står overfor. Mulighetene for besparelser når tunnelarbeidene først er igangsatt er erfaringsmessig svært små. En oppstart av prosjektet med tunnel fra Sandbukta vil dermed innebære en betydelig ulempe både for jernbanen og for Moss kommune dersom prosjektet ikke ferdigstilles - samtidig som de kapasitetsproblemene jernbanen har i området nord for Fredrikstad ikke blir løst.

I tilknytning til utarbeidelsen av Handlingsprogrammet for oppfølgingen av NTP 2006-2015 vil Jernbaneverket på nytt se på enkelte elementer rundt prosjektet Sandbukta – Moss stasjon – Såstad. Dette gjelder bl.a. spørsmålet om fortsatt jernbaneforbindelse til havna i Moss og eventuell flytting av driftsbanegården til Dilling.

Til toppen