Spørsmål nr. 12: Vegformål - fylkesveger

Svar til samferdselskomiteen ang. statsbudsjettet for 2005

Spørsmål fra samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål nr. 12: Vegformål – fylkesveger

i) Er det mulig å få en oversikt over hvor mye de enkelte fylker bevilger til drift, vedlikehold og investeringer i fylkesvegene?

ii) Og hvor mye av disse midlene er tilført det enkelte fylke i form av rammetilskudd fra staten?

Svar:

(27.10.04)

i)

Siste avsluttede regnskapsår som viser fylkeskommunenes utgifter til fylkesveger er 2003. Oversikt over fylkeskommunenes utgifter til fylkesvegformål framgår av rapporteringssystemet KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering). Fylkeskommunenes ugifter til fylkesvegformål er i KOSTRA fordelt på funksjonene 720 Fylkesveger – nyanlegg, drift og vedlikehold og 721 Fylkesveger – miljø- og trafikksikkerhetstiltak. Uttrekk fra rapporteringssystemet KOSTRA for funksjonene 720 og 721 følger vedlagt.

ii)

Fylkeskommunens utgifter til fylkesveger finansieres i all hovedsak gjennom de frie inntektene, dvs. skatt og rammetilskudd.

Hvordan størrelsen på de frie inntektene fordeler seg mellom skatt og rammetilskudd vil variere for de ulike fylkeskommunene. Fylkeskommuner som for eksempel Akershus og Vestfold har en høyere andel skatteinntekter enn fylkeskommuner som Troms og Finnmark, hvor rammeoverføringene er relativt store.

I budsjettsammenheng ses størrelsen på og utviklingen i de frie inntektene på makronivå under ett. Dernest er det et politisk spørsmål hvor mye som skal fordeles som hhv. skatt og rammetilskudd. Det ligger dermed ikke et bestemt beløp til fylkesveger i rammetilskuddet eller i skatteinntektene.
Slik inntektssystemet er utformet er det ikke mulig å tallfeste hvor stor andel av rammetilskuddet som er knyttet til fylkesveger, lokal rutetransport, skole m.m. Derimot er det mulig å beregne hvor mye av de frie inntektene som går til fylkesveger, lokal rutetransport eller skole.

Vedlegg

Til toppen