Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Spørsmål nr. 2: Jernbaneformål — Kap. 1350 Jernbaneverket — Investeringer i linjen/planlegging

Svar til samferdselskomiteen ang. statsbudsjettet for 2005

Spørsmål fra samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål nr. 2: Jernbaneformål – Kap. 1350 Jernbaneverket – Investeringer i linjen/planlegging

Fra 2006 har Stortinget vedtatt at det skal brukes 1 mrd. kroner mer til investeringer i linja enn det Regjeringen foreslo i NTP 2006-2015.
- Er forslaget i budsjettet for planlegging i 2005 tilstrekkelig for å gjennomføre økningene fra 2006 og i etterfølgende år?

Svar:

(26.10.04)

De mer konkrete utbyggingsplanene, basert på Regjeringens forslag og Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2006-2015 vil bli lagt gjennom transportetatenes handlingsprogrammer, i første omgang for perioden 2006-2009, som skal legges fram våren 2005. Bevilgningene blir deretter endelig bestemt gjennom den årlige behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.

Jernbaneverket har overfor Samferdselsdepartementet signalisert et behov for i størrelsesorden 250 mill. kroner til prosjektering og grunnerverv (ut over det som ligger i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2005) for å kunne øke produksjonen til minst 2 640 mill. kr per år fra og med 2006. I Jernbaneverkets innspill er det tatt forbehold om periodisering av utbetalingsbehovet for de enkelte prosjektene. Videre er det tatt forbehold om ekstern kvalitetssikring av kostnadsoverslagene før anleggsstart.

Innenfor forslaget til bevilgning på kap. 1350, post 30 Investeringer i linjen for 2005, har departementet ikke funnet det riktig å prioritere økte planressurser på bekostning av andre foreslåtte tiltak til jernbaneformål.

Samferdselsdepartementet legger opp til å komme tilbake til behovet for planleggingsmidler i tilknytning til statsbudsjettet for 2006 (som er det første året i den nye NTP-perioden) etter at handlingsprogrammet for 2006 – 2009 er nærmere avklart.

Til toppen