Spørsmål nr. 25: Vegformål — E18 i Østfold/forsering

Svar til samferdselskomiteen ang. statsbudsjettet for 2005

Spørsmål fra samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål nr. 25: Vegformål – E18 i Østfold/forsering

På side 102 i budsjettproposisjonen uttaler departementet seg positiv til å forsere utbyggingen av E18 på strekningen Momarken – Sekkelsten, men at tidspunktet for oppstart imidlertid må vurderes i forbindelse med handlingsprogrammet for perioden 2006-2015.

- Hvilke muligheter vil det kunne være for oppstart av prosjektet i 2005, for eksempel gjennom oppsparte midler knyttet til pågående aktivitet i Østfoldpakka?

Svar:

(18.11.04)

I St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 er det lagt til grunn anleggsstart på prosjektet E18 Momarken – Sekkelsten i første fireårsperiode med fullføring i siste seksårsperiode. Stortinget gikk inn for en forsering av utbyggingen av E18 i Østfold, men de statlige rammene ble ikke økt.

Statens vegvesen har vurdert bompengepotensialet for videre utbygging av E18 i Østfold, basert på den vedtatte takstøkningen til 20 kr for lette biler og 40 kroner for tunge biler fra 1. januar 2005 og en lånerente på 6,5 pst (mot 8 pst. i bompengeproposisjonen). Regnestykket viser at med en bompengeperiode på 15 år vil det ikke være bompenger til videre utbygging av E18 i Østfold ut over det som er forutsatt til fullføring av prosjektene Sekkelsten – Krosby og Momarken – Sekkelsten. Dersom bompengeperioden utvides til 20 år, slik fylkeskommunen har åpnet for, vil det bli et bompengebidrag på i størrelsesorden 200-250 mill. kr til videre utbygging.

Utbygging av strekningene Krosby – Knapstad – Akershus grense vest for Askim og Melleby – Momarken er foreløpig kostnadsberegnet til i størrelsesorden 1,4 mrd. kr. Uten vesentlige endringer i bompengeopplegget vil dette i all hovedsak måtte finansieres gjennom statlige bevilgninger. Som omtalt i St.prp. nr. 1 (2004-2005) krever Østfold fylkeskommune at staten følger opp med 50 pst. av de samlede investeringskostnadene til E6 og E18, medregnet den norske delen av ny Svinesundsforbindelse, dersom takstene på E18 skal økes ytterligere. Dette vil imidlertid innebære behov for statlige bevilgninger til fullføring av E18-utbyggingen i Østfold som langt overskrider det som er lagt til grunn for perioden 2006-2015.

Anleggsstart på strekningen Momarken – Sekkelsten i 2005 eller 2006 vil ikke påvirke dette bildet nevneverdig, da en forsering til 2005 vil redusere samlet bompengebidrag med om lag 20 mill. kr.

Vegdirektoratet går likevel inn for at anleggsstart på denne strekningen bør utsettes til etter 2005. Dette skyldes at direktoratet mener det bør tas endelig standpunkt til den videre utbyggingen og avslutningen av E18-delen av Østfoldpakka før anleggsarbeidene starter på enda en ny strekning. Det vil være naturlig at lokale myndigheter vurderer dette i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet for perioden 2005-2016.

Samferdselsdepartementet har forståelse for Vegdirektoratets syn. På den annen side vil det være viktig å opprettholde byggeaktiviteten på E18 i Østfold. Departementet vektlegger dette tungt. Departementet tar derfor sikte på oppstart på strekningen E18 Momarken – Sekkelsten i 2005.

Oppstart av prosjektet i 2005 vil legge føringer for Østfold fylkeskommunes behandling av handlingsprogram for Nasjonal transportplan 2006-2015. Fylkeskommunal behandling av handlingsprogram skal etter planen foreligge i første halvdel av 2005. Før det derfor kan gis endelig klarsignal for oppstart, må dette drøftes med Østfold fylkeskommune og berørte kommunale myndigheter. Dette vil være viktig for å sikre en koordinering i forhold til handlingsprogrambehandlingen. Samferdselsdepartementet vil be Statens vegvesen sørge for dette.

Til toppen