Spørsmål nr. 26: Vegformål — Kap. 1320 post 33 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift/E12 Umskaret

Svar til samferdselskomiteen ang. statsbudsjettet for 2005

Spørsmål fra samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål nr. 26: Vegformål – Kap. 1320 post 33 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift/E12 Umskaret

I St.prp. nr. 1 for 2004 står det følgende om E12 Umskaret: ”Samferdselsdepartementet legger opp til å bevilge resten av forutsatte midler over post 33 i 2005.” I St.prp. nr. 1 for 2005 legges det opp til åpning for trafikk høsten 2006.

- Hva skyldes at saken ikke følges opp i forslaget for 2005?

Svar:

(18.11.04)

Ordningen med kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift over Samferdselsdepartementets budsjett avvikles etter 2005. Prosjektet E12 Umskaret er imidlertid sikret rasjonell anleggsdrift gjennom overførte midler fra tidligere år og en bevilgning på til sammen 66,1 mill. kr i 2005, fordelt med 20 mill. kr på kap. 1320, post 30 og 46,1 mill. kr på post 33. Prosjektet forutsettes fullført i 2006 ved bevilgninger på post 30, jf. St.prp. nr. 1 (2003-2004).

Til toppen