Spørsmål nr. 28: Jernbaneformål - Jerbaneverket/risikoanalyser

Svar til samferdselskomiteen ang. statsbudsjettet for 2005

Spørsmål fra samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål nr. 28: Jernbaneformål – Jernbaneverket/risikoanalyser

Er det foretatt risikoanalyser som følge av nedbemanninga av Jernbaneverket?

Svar:

(23.11.04)

Det er ikke foretatt en egen risikoanalyse «som følge av nedbemanninga av Jernbaneverket», i tilknytning til Samferdselsdepartementets forslag om konkurranseutsetting og omdanning av Jernbaneverkets produksjonsvirksomhet i samsvar med St.prp. nr. 1 Til­legg nr. 2 (2004-2005). Samferdselsdepartementet presiserer at viktige sikkerhetsmessige funksjoner som inspeksjon, kontroll og visitasjon av jernbanenettet ikke skal konkurranseutsettes. Videre skal vedlikehold av signal- og teleanlegg behandles særskilt. Jernbaneverket skal også i framtiden ha ansvaret for sikkerheten knyttet til infrastrukturen og trafikkavviklingen på det nasjonale jernbanenettet, uavhengig av tempo og omfang av konkurranseutsettingen av vedlikeholdsoppgaver. Dette innebærer at forslaget om konkurranseutsetting som er fremmet i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2004-2005) ikke endrer på Jernbaneverkets ansvar.

I forbindelse med konkurranseutsetting av prosjektrettet vedlikehold har Jernbaneverket i dag etablerte rutiner for oppfølging av eksterne leverandører, herunder oppfølging av sikkerhetskritiske deler av slikt vedlikehold. Omdanningen av BaneService til aksjeselskap og nedbemanning av Jernbaneverkets øvrige produksjonskapasitet til slike prosjektrettede oppgaver har i denne sammenhengen ingen direkte sikkerhetsmessige virkninger.

I forbindelse med strekningsvis konkurranseutsetting av beredskapsavhengige vedlikeholds- og driftsoppgaver vil det være behov for et omfattende arbeid fra Jernbaneverkets side for å dokumentere tilstanden til jernbanestrekningene, og for å beskrive og formalisere Jernbaneverkets styringsbehov, herunder sikkerhetsrelaterte styringsbehov, for de aktuelle underleverandører. I sum vil dette kunne bidra til bedre informasjon om tilstand, behov og utfordringer knyttet til infrastrukturen, og dermed tydeliggjøre rollene mellom Jernbaneverket som forvalter av infrastruktur og underleverandører som produsenter av vedlikeholdstjenester. Begge disse momentene vil etter Samferdselsdepartementets vurdering trekke i positiv retning i forhold til trafikksikkerheten på jernbanenettet, foruten å gi viktig styringsinformasjon for andre behov. I forbindelse med konkurranseutsetting av beredskapsavhengige vedlikeholds- og driftsoppgaver vil det være viktig å utvikle gode kontraktsformer som er tydelige på ansvarsfordelingen mht. ivaretakelse av det løpende ansvaret for sikker og punktlig togframføring. Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket vil i perioden fram mot 2007 utarbeide en mer detaljert plan for hvordan strekningsvis konkurranseutsetting av beredskapsavhengige vedlikeholdsoppgaver skal gjennomføres. Det vil være en naturlig del av dette arbeidet å løpende vurdere behovet og grunnlaget for å gjennomføre konkrete risikovurderinger, med evt. tilhørende kompensatoriske tiltak, knyttet til gjennomføringen av slik konkurranseutsetting.

Til toppen