Spørsmål nr. 3: Vegformål — Kap. 1320 Statens vegvesen — Prosjekt ved økt ramme

Svar til samferdselskomiteen ang. statsbudsjettet for 2005

Spørsmål fra samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål nr. 3: Vegformål – Kap. 1320 Statens vegvesen – Prosjekt ved økt ramme

Hvordan ville departementet prioritere 500 mill. kr til vegprosjekter, utover forslaget i budsjettet, og hva ville være Vegdirektoratets prioritering i denne forbindelse?

Svar:

Vedlagt følger Samferdselsdepartementets forslag til fordeling av en eventuell økning i bevilgningene på 500 mill. kr til veginvesteringer (vedlegg 1). Ved fordeling av rammeøkningen er det lagt vekt på å følge opp handlingsprogrammet for perioden 2002-2005. Det er prioritert å øke bevilgningen til flere igangsatte prosjekter/prosjekter som i St.prp. nr. 1 (2004-2005) er forutsatt å starte opp i 2005. Dette vil bidra til å øke handlefriheten i 2006 som i utgangspunktet vil være svært liten på grunn av store bindinger. Det vises for øvrig til merknadsrubrikken i vedlegget.

Vedlegg 2 viser Vegdirektoratets forslag til prioriteringer.

Vedlegg1
Vedlegg 2

Til toppen