Spørsmål nr. 32: Jernbaneformål — Opprusting av Kongsvingerbanenuss AS

Svar til samferdselskomiteen ang. statsbudsjettet for 2005

Spørsmål fra samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål nr. 32: Jernbaneformål – Opprusting av Kongsvingerbanen

I forbindelse med satsingen på jernbaneforbindelse Oslo – Karlstad – Stockholm ble det satt i gang et krengetogsprosjekt på Kongsvingerbanen.

- Hvilke tiltak av dette prosjektet er ikke gjennomført?

- Hvilke prioriterte tiltak kan gjennomføres for å fremme økt hastighet og regularitet, med antydede kostnader?

- Hvor mange planoverganger gjenstår på Kongsvingerbanen fordelt på de ulike strekninger av banen?

Svar:

(18.11.04)

På initiativ fra de skandinaviske samferdselsministrene ble det i 1998-1999 utredet hvilke infrastrukturtiltak som var nødvendige for å etablere et nytt raskt togkonsept i triangelet Stockholm – Oslo – København. For infrastrukturen ble dette konkretisert i planer for ”krengetogtiltak” på Kongsvingerbanen og Østfoldbanen.

I planen for oppgradering av Kongsvingerbanen ble det valgt et ambisjonsnivå med kjørehastighet på 130 km/t som ville gi en kjøretid på ca. 4:30 mellom Oslo og Stockholm. (I inneværende ruteplan er rutetidene for raskeste tog mellom Oslo og Stockholm 4:35 for østgående og 4:38 for vestgående tog.)

Tiltakene omfatter:

  • Forbedring av sporkvaliteten
  • Oppgradering av kontaktledningsanlegget
  • Sanering av planoverganger
  • Fjerning av ”flaskehalser”/punkter som medfører nedsatt hastighet

Denne tiltakspakken ble kostnadsberegnet til 217 mill. 1999-kr. Det er i tidsrommet 2000-2003 brukt 218 mill. kr i løpende kroner. Etter Åsta-ulykken ble sikkerhetsrettede tiltak prioritert framfor de tiltak som ville gi mest kjøretidsgevinst. Bl.a. har kryssingssporet ved Roven blitt utsatt. Dette prosjektet er imidlertid foreslått prioritert for ferdigstilling i 2005, jf. St.prp. nr. 1 (2004-2005). Videre er det sanert noe færre planoverganger enn først planlagt, og enkelte andre tiltak har måttet utgå.

Dersom en nå skulle avsluttet tiltakene i tråd med det opprinnelige ambisjonsnivået med hensyn til kjøretid i tiltakspakken fra 1999, vil det være behov for å ytterligere forbedre sikt og sikring ved noen planoverganger, utbedring av mellomplattformer på stasjoner, sporgeometriske tilpasninger og siktutbedringer for noen signaler.

Dersom det skal gjøres ytterligere tiltak av betydning, synes en økning av hastigheten til 160 km/t å være det viktigste. En slik oppgradering ble i 1999 beregnet å kunne gi en ytterligere reisetidsgevinst på 8 minutter. Kostnadene ble vurdert til å være i størrelsesorden 570 mill. 1999-kr. Tiltakene knyttet seg i hovedsak til sikring av samtlige planoverganger; sikringsanlegg og ny kontaktledning på hele strekningen. Dersom dette skulle bli aktuelt, må kostnadene imidlertid vurderes på nytt ut fra de erfaringene som er høstet med krengetogtiltakene etter 1999.

Det er i dag 81 planoverganger på Kongsvingerbanen med følgende fordeling:

  • Lillestrøm – Årnes - 4 sikret med lys/bom + 10 med grind
  • Årnes – Kongsvinger - 7 sikret med lys/bom + 35 med grind
  • Kongsvinger – Riksgrensen - 8 sikret med lys/bom + 17 med grind.

Til toppen