Spørsmål nr. 34: Godsstrømmer

Svar til samferdselskomiteen ang. statsbudsjettet for 2005

Spørsmål fra samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål nr. 34: Godsstrømmer

  • Kjenner departementet til at det er gjennomført gode godsstrømsanalyser i Norge?
  • Hvis departementet kjenner til gode analyser av dette, kan komiteen bli orientert om utfallet?
  • Hvis det ikke er gjennomført slik, vil departementet ta initiativ til at det gjennomføres godsstrømsanalyser for Norge?

Svar:

(17.11.04)

Etter det Samferdselsdepartementet kjenner til, er det ikke gjennomført omfattende godsstrømsanalyser i Norge. Dette er et viktig spørsmål, som nå er under vurdering. I Sverige er det nylig gjennomført en omfattende varestrømsanalyse. Å gjøre noe tilsvarende i Norge vil være kostnadskrevende (i størrelsesorden 10 mill. kr) og vil videre kreve oppdaterte analyser med noen års mellomrom, for å gi god utnytting av dataene. Departementet tar derfor i første omgang sikte på å invitere forskningsmiljøene til å komme med forslag til ulike måter å gjennomføre en varestrømsanalyse på, med sikte på å kunne gjennomføre en noe enklere og mindre kostnadskrevende varestrømsanalyse enn det som er gjennomført i Sverige.

Til toppen