Spørsmål nr. 35 Vegformål - støy

Svar til samferdselskomiteen ang. statsbudsjettet for 2005

Spørsmål fra samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål nr. 35 Vegformål - støy

i) Det danske Arbeidsmiljøinstituttet har fått gjennomført en studie som konkluderer med at 800-2 200 dansker innlegges hvert år på sykehus med forhøyet blodtrykk eller hjertesykdommer som følge av trafikkstøy. Undersøkelsen anslår også at 200-500 dansker dør tidligere enn ellers på grunn av støy.

- Vil Samferdselsdepartementet ta initiativ til tilsvarende undersøkelse blir gjort for Norge, og har departementet inntrykk av at situasjonen er vesentlig annerledes i Norge?

ii) Grenseverdiforskriften for støy fra 1997 ble justert pr. 23. september 2004 slik at forskriftskravene nå tar utgangspunkt i støyberegninger med lukkete ventiler, ikke støymålinger med tilstrekkelig ventilasjon.

- Medfører dette at tiltaksplikten for Statens vegvesen sjeldnere vil utløses, og i så fall hvor mye mindre penger forventes brukt til støydempende tiltak i forbindelse med støy fra offentlige veger?

Svar:

(18.11.04)

  1. Den danske undersøkelsen er ikke direkte overførbar til norske forhold. I Norge har vi et strengt støyregelverk som krever at ingen skal ha innendørs støynivå over 42 dBA. I Danmark finnes ikke et tilsvarende regelverk for støy fra vegtrafikk.

    Samferdselsdepartementet er kjent med den danske undersøkelsen om helseeffekter av vegtrafikkstøy. Tallfesting av helsemessige konsekvenser av støy er omdiskutert. Det foreligger foreløpig få grunnlagsstudier innenfor temaet. I Sverige har man vært skeptisk til å sette tall på sykehusinnleggelser og for tidlig død på det grunnlaget som Danmark har benyttet. Der vil man avvente resultater fra en stor undersøkelse om sammenheng mellom støy, sykdommer og for tidlig død som vil foreligge i 2005.

    Samferdselsdepartementet ønsker å avvente resultatene fra de svenske undersøkelsene før det gjøres egne undersøkelser i Norge. I løpet av 2005 vil imidlertid Vegdirektoratet sluttføre arbeidet med å revidere en rapport om helseeffekter av vegtrafikkstøy. Her omtales alle helseeffekter, og grunnlaget for de danske undersøkelsene vil være en del av de litteraturstudier som inngår.
  2. Presiseringen i forskriften den 23.09.04 medfører ingen endring i hvor ofte tiltaksplikten utløses. Da forskriften ble utarbeidet var det forutsatt lukkede ventiler i beregningene. For ikke å endre på forutsetningene, bruker Statens vegvesen fortsatt lukkede ventiler i beregninger av antall boliger hvor grenseverdien overskrides. Forskriften er imidlertid under revisjon.

    Statens vegvesen og Jernbaneverket har i perioden 2000-2004 brukt mellom 600 og 700 millioner kr til støytiltak for å oppfylle grenseverdiforskriften. Dersom det skal legges til grunn åpne ventiler for beregningene vil dette innebære en skjerpelse av forskriften. Kostnadene ved en slik skjerpelse er usikker, men en må anta ekstra budsjettkonsekvenser for Statens vegvesen og Jernbaneverket på flere hundre millioner kr.
Til toppen