Spørsmål nr. 36: Luftfartsformål — Kap. 1313 — Luftfartstilsynet/flytteprosessen

Svar til samferdselskomiteen ang. statsbudsjettet for 2005

Spørsmål fra samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål nr. 36: Luftfartsformål – Kap. 1313 – Luftfartstilsynet/flytteprosessen (Jf. spørsmål/svar nr. 19)

Vil tilsynet i 2005 ha grunnlag for og mulighet til å utføre sin kontrollvirksomhet i henhold til vedtatt standard? Spesielt ønskes en vurdering av offshoretrafikken.

Svar:

(25.11.04)

Luftfartstilsynet har, sett i lys av de utfordringene som har kommet som følge av flyttevedtaket, vedtatt prioriteringer om hvordan ressursene disponeres. For en utfyllende redegjørelse av disse prioriteringene vises til Luftfartstilsynets redegjørelse av 19.11.2004 til Samferdselsdepartementet, som følger vedlagt. Luftfartstilsynet skal etableres i Bodø fra 1.1.2007. Fra 1.10.2004 ble det etablert et kontor i Bodø. Luftfartstilsynet har lyktes i å ansette 18 personer med arbeidssted Bodø. 16 av disse er allerede nå på plass i Bodø, og er under opplæring. De to siste vil være på plass ved årsskifte. Samtidig må det av hensyn til flysikkerheten sikres at Luftfartstilsynet kan gjennomføre sine tilsynsoppgaver både under og etter flyttingen til Bodø. Situasjonsbeskrivelsen, jf. Luftfartstilsynets redegjørelse av 19.11.2004, viser at det er vanskelig både å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse, og at dette svekker tilsynets muligheter for å gjennomføre sine kontrolloppgaver. Samferdselsdepartementet vil på denne bakgrunn, i samarbeid med Luftfartstilsynet, vurdere ytterligere tiltak for å hindre personellavgang og styrke rekrutteringen til Luftfartstilsynet i flytteperioden. Utgangspunktet for disse vurderingene vil imidlertid være at virksomheten etableres i Bodø senest fra 1.1.2007 som nevnt ovenfor. Som et strakstiltak for å ivareta presserende kontrolloppgaver har Samferdselsdepartementet besluttet at Luftfartstilsynet kan lyse ut tre stillinger på helikoptersiden hvor arbeidssted kan tilpasses den enkelte.

Vedlegg

Til toppen