Spørsmål nr. 39: Vegformål - Kap. 1320, post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester/anbud

Svar til samferdselskomiteen ang. statsbudsjettet for 2005

Spørsmål fra samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål nr. 39: Vegformål – Kap. 1320, post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester/anbud

- Blir fylkeskommunene hørt før det legges ut anbud på riksvegferjedriften?

- På hvilket grunnlag beregnes kapasitet og takster på det enkelte samband?

Svar:

(30.11.04)

Fylkeskommunen blir hørt om riksvegferjetilbud og –standard i forbindelse med NTP og utarbeidelse av handlingsprogram. Samferdselsdepartementet forutsetter også at berørte parter blir hørt ved større tilbudsendringer. Utgangspunktet for Statens vegvesens beregning og krav til kapasitet er dagens ferjer og rutetilbud i det enkelte samband. Statens vegvesen vil gjennom konkurransegrunnlagene også sette krav til anbyderne om alternative tilbud basert på ny langsiktig standard for riksvegferjedrift, jf. St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006–2015 (NTP).

Hovedregelen vil være at dagens standard og kapasitet vil opprettholdes. Endring av kapasiteten på enkeltsamband må sees i lys av de langsiktige krav til standard som legges til grunn i NTP sammenholdt med de årlige budsjetter.

Det er riksregulativet for ferjetakster som legges til grunn når Statens vegvesen kjøper ferjetjenester. Det er Stortinget gjennom de årlige budsjettvedtakene, samt behovet for trafikkinntekter, som bestemmer den gjennomsnittlige takstøkningen. Takstutleggingen på kjøretøygrupper og strekninger gjøres av Statens vegvesen ut fra prinsipper godkjent av Stortinget.

Til toppen