Spørsmål nr. 4: Jernbaneformål - Kap. 1350 Jernbaneverket - Disponeringer ved økt ramme

Svar til samferdselskomiteen ang. statsbudsjettet for 2005

Spørsmål fra samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål nr. 4: Jernbaneformål - Kap. 1350 Jernbaneverket - Disponeringer ved økt ramme

Om bevilgningene over kap. 1350 post 30 investeringer i linjen økes med henholdsvis 1000 mill. kr og 2000 mill. kr for 2005, hvordan vil Samferdselsdepartementet disponere midlene?

Svar:

(27.10.04)

Det vises til Samferdselsdepartementets svar på spørsmål nr. 2 fra Samferdselskomiteen. Jernbaneverket har i utgangs­punktet ikke planreserver for å håndtere en dobling eller tre­dobling av inves­teringsbudsjettet i 2005 uten bevilgning til planlegging i forkant. Jernbaneverket planlegger investeringstiltak og vedlikeholdstiltak med utgangspunkt i Jern­baneverkets hand­lings­program til Nasjonal transportplan 2002-2005 og de årlige budsjetter vedtatt av Stortinget. Jern­baneverket må tilpasse sin organisasjon i forhold til den totale aktivitet budsjett­rammen gir rom for og de føringer som ligger i gjeldende hand­lings­program. Det vil derfor være problematisk å oppnå rasjonell gjennomføring av tiltak ved en økning av Jernbane­verkets investerings­budsjett i 2005 i den størrelsesorden som spørsmålet antyder.

Ved økte budsjettrammer prioriterer Jernbaneverket fortsatt økt aktivitet på vedlikehold av infrastrukturen. Jernbaneverket antyder at nye vedlikeholdsprosjekter for om lag 500 mill. kr kan forseres i 2005, i tillegg til den vedlikeholdsaktiviteten som ligger til grunn for foreslått bevilgning for 2005. En økning av Jernbaneverkets budsjettet for 2005 utover de rammer som er foreslått i St.prp. nr. 1 (2004-2005), vil ut fra ovenstående kunne anvendes mest fornuftig innenfor fire aktivitetsområder:

  • forsere vedlikehold
  • forsere bygging av pågående investeringsprosjekter
  • forsere planlegging og tilrettelegging av prioriterte investeringsprosjekter
  • forsere tiltak innenfor programområdene

Jernbaneverket mener at følgende investeringstiltak/-aktiviteter kan forseres i 2005 ved økte bevilgninger utover regjeringens budsjettforslag:

  • Forsering av GSM-R utbyggingen - 100 mill. kroner
  • Forsering av Ganddal godsterminal - 25 mill. kroner
  • Økt aktivitet på programområder, herunder stasjoner, rassikring, planoverganger m.m. - 275 mill. kroner
  • Planlegging/grunnerverv - 250 mill. kroner

Dette er som det fremgår først og fremst planleggingsmidler, grunnerverv og forsering av tiltak som i liten grad krever en offentlig planprosess/reguleringsplan. Vedlikeholdstiltak og investeringstiltak under programområdene har vesentlig mindre behov for en offentlig arealplanprosess, og det er derfor enklere og raskere å sette inn større ressurser her enn for nyanlegg.

Til toppen