Spørsmål nr. 40: Jernbaneformål — Jernbaneverket/Organisasjon

Svar til samferdselskomiteen ang. statsbudsjettet for 2005

Spørsmål fra samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål nr. 40: Jernbaneformål – Jernbaneverket/Organisasjon

Det kan vises til Jernbaneverkets organisasjonsplan «Et moderne og mer effektivt Jernbaneverk» av 2003. I et brev av 11. mars 2004 skal Jernbaneverket ha orientert om mulighetene for effektivisering og bemanningsreduksjoner i organisasjonen.

- Kan departementet gi en orientering om disse dokumentene og klargjøre eventuelle punkter hvor departementet ikke deler Jernbaneverkets syn på den framtidige organisering?

Svar:

(25.11.04)

Til orientering følger vedlagt Jernbaneverkets brev av 11. mars 2004 med vedlagt rapport.

Det framgår at Jernbaneverket tilrår en nedbemanning i driftsapparatet (produksjonsvirksomheten) med 400 årsverk fram mot 2007, og at det ikke legges opp til oppsigelser eller overføring av overtallig personell til BaneService AS.

Samferdselsdepartementet foreslår i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2004-2005) at produksjonsvirksomheten konkurranseutsettes i perioden 2005-2009, tilpasset den markedsmessige utviklingen. Samferdselsdepartementets opplegg innebærer et nedbemanningsbehov i Jernbaneverkets produksjonsvirksomhet (JBV Drift) på om lag 980 årsverk i perioden. Nedbemanningen gjennomføres ved en kombinasjon av naturlig avgang (anslått til om lag 250 årsverk)og bruk av omstillingsvirkemidler som f.eks. sluttpakker. I forbindelse med konkurranseutsetting av strekningsvise funksjonskontrakter for beredskapsavhengig vedlikehold vil det bli vurdert å benytte virksomhetsoverdragelse, slik at den leverandøren som vinner anbudet overtar Jernbaneverkets etablerte organisasjon (med personell og evt. materiell) på de aktuelle strekninger. Dersom disse virkemidlene ikke medfører tilstrekkelig nedbemanning, kan det bli aktuelt med oppsigelser. Ved eventuell bruk av oppsigelse vil de berørte i Jernbaneverket på nærmere vilkår ha krav på ventelønn, mens de berørte i BaneService AS på nærmere vilkår vil ha krav på vartpenger fra Statens pensjonskasse.

Samferdselsdepartementet vil i samarbeid med Jernbaneverket utarbeide en konkret plan for konkurranseutsetting av produksjonsvirksomheten. Denne planen vil omfatte en konkretisering av hvordan omstillingen skal gjennomføres, herunder bruk av ulike virkemidler. Samferdselsdepartementet vil i forbindelse med de årlige budsjettframlegg følge opp og rapportere om gjennomføringen av konkurranseutsettingen og nedbemanningen.

Samferdselsdepartementets syn på den framtidige organiseringen av Jernbaneverkets produksjonsvirksomhet framgår forøvrig av St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2004-2005). I korthet mener Samferdselsdepartementet at alle produksjonsoppgaver knyttet til drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen på sikt bør kjøpes av Jernbaneverket i et konkurranseutsatt marked. Departementet mener derfor at Jernbaneverket fra 2007 skal konkurranseutsette såkalte funksjonskontrakter. Jernbaneverket har ment at produksjon av det korrektive vedlikeholdet bør ivaretas av etaten selv. Det er enighet om at oppgaver knyttet til inspeksjon, kontroll og visitasjon av jernbaneinfrastrukturen ikke betraktes som produksjonsoppgaver, men er forvaltningsoppgaver som også i framtiden skal være i Jernbaneverket. Samferdselsdepartementets forslag i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2004-2005) tar hensyn til de spesielle forholdene knyttet til signal- og teleanleggene til Jernbaneverket, og gir rom for at drift- og vedlikehold av disse anleggene behandles særskilt.

Jernbaneverket har også ment at nedbemanning skal foretas i forkant av konkurranseutsetting. Departementet mener at konkurranseutsettingen bør starte neste år og at det lages en forutsigbar plan for de neste ”etappene” i konkurranseutsettingen.


Vedlegg:
Kopi av Jernbaneverkets brev av 11. mars 2004
Kopi av Jernbaneverkets rapport av 8. mars 2004 om Jernbaneverkets driftsapparat – oppgaver og bemanning

Til toppen