Spørsmål nr. 41: Vegformål - Kap. 1320 post 23 Trafikktilsyn drift og vedlikehold av riksveger/asfaltering

Svar til samferdselskomiteen ang. statsbudsjettet for 2005

Spørsmål fra samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål nr. 41: Vegformål – Kap. 1320 post 23 Trafikktilsyn drift og vedlikehold av riksveger/asfaltering

Hvordan ville departementet fordelt en økning på 200 mill. kr til asfaltering (drift og vedlikehold) på riksvegnettet fylkesvis?

Svar:

(23.11.04)

Tilstanden på asfaltdekkene kartlegges årlig gjennom spor- og jevnhetsmålinger av hele riksvegnettet. Ut fra dette har Statens vegvesen til en hver tid god oversikt over hvor behovet for asfaltering er størst. Denne kunnskapen legges til grunn når Vegdirektoratet tildeler midler til asfaltering i den enkelte region. Regionene prioriterer asfalteringen til de deler av vegnettet i regionen som har størst behov for tiltak, uavhengig av fylkesgrenser. En slik prioritering gjøres for å nå de mål som er satt om å utjevne standardforskjellen på vegnettet i regionen. I tillegg foretas det en prioritering som gir en utjevning av standarden mellom regionene. På denne bakgrunn ville en fordeling av en økning på 200 mill. kr blitt fordelt på regionene slik det fremgår av tabellen.

Mill. kr

Region øst

40

Region sør

85

Region vest

40

Region midt

20

Region nord

15

Sum

200

Til toppen