Spørsmål nr. 42: Jernbaneformål - Jernbaneverkets produksjonsvirksomhet

Svar til samferdselskomiteen ang. statsbudsjettet for 2005

Spørsmål fra samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål nr. 42: Jernbaneformål – Jernbaneverkets produksjonsvirksomhet

i) Er det fra Statens jernbanetilsyns side foretatt noen sikkerhetsanalyse rundt konkurranseutsettingen og omdanningen av Jernbaneverkets produksjonsvirksomhet, og foreligger det noen rapport om sikkerhetsaspektet ved konkurranseutsettingen og utskillelsen?

ii) I St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2004-2005) foreslås omprioritert 35 mill. kr fra post 30 Investeringer i linjen for å dekke omstillingen; ny post 22 Omstruktureringskostnader.

- Hvilke prosjekter vil som følge av reduksjon i investeringsbudsjettet bli utsatt?

Svar:

(23.11.04)

i) Det vises til Samferdselsdepartementets svar på spørsmål nr. 28. Samferdselsdepartementet har bedt Statens jernbanetilsyn overvåke de sikkerhetsmessige konsekvensene av det pågående reformarbeidet i jernbanesektoren og de løsninger som reformarbeidet medfører. Dette gjelder både konkurranseutsettingen av deler av Jernbaneverkets produksjonsvirksomhet (flere aktører i og omkring sporet) og konkurranseutsettingen av persontrafikkvirksomheten i Norge og liberaliseringen av godstransportmarkedet (flere aktører på sporet). Departementet har bedt Statens jernbanetilsyn om på hensiktsmessig måte å løpende rapportere tilbake til departementet, og særskilt dersom det på enkeltområder avdekkes at reformarbeidet kan medføre at sikkerheten blir svekket. Statens jernbanetilsyn er bedt om å vurdere mulige tiltak for å avhjelpe dette.

ii) Det er ikke gjort noen endelig fordeling av reduksjonen på 35 mill. kr i Jernbaneverkets investeringsbudsjett. Samferdselsdepartementet legger til grunn at igangværende prosjekter og programområder skal prioriteres, og forøvrig legges det opp til at Jernbaneverket selv kan fordele reduksjonen i bevilgningen på kap 1350, post 30 Investeringer i linjen.

Til toppen