Spørsmål nr. 43: Jernbaneformål — Jernbaneverket/omstillingskostnader

Svar til samferdselskomiteen ang. statsbudsjettet for 2005

Spørsmål fra samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål nr. 43: Jernbaneformål – Jernbaneverket/omstillingskostnader

Kan departementet framvise regnestykke på hva totalkostnadene rundt det å kutte 730 årsverk totalt vil koste samfunnet, ikke bare nivået på omstillingskostnadene for Jernbaneverket?

Svar:

(25.11.04)

Samferdselsdepartementet har ikke gjennomført beregninger av totale samfunnsøkonomiske gevinster/kostnader som følge av forslaget til konkurranseutsetting og omdanning av Jernbaneverkets produksjonsvirksomhet. Slike beregninger vil være avhengige av forutsetninger knyttet til omstilling/omdanning av produksjonsvirksomheten, herunder antagelser om hvilke priser leverandørene vil tilby og hvor raskt overtallige i produksjonsvirksomheten vil kunne skaffe seg nytt arbeid. Relevante kostnader og inntekter for samfunnet, som ville inngå i en slik beregning er imidlertid bl.a. omstillingskostnader for Jernbaneverket, sosiale kostnader for de ansatte som berøres, effektiviseringsgevinster for Jernbaneverket som følge av at overtalligheten i organisasjonen reduseres, effektiviseringsgevinster for Jernbaneverket som følge av konkurranseutsettingen, og overskudd hos leverandørene til Jernbaneverket

Jernbaneverket har estimert en mulig netto gevinst for etaten som følge av konkurranseutsettingen i størrelsesorden 50 mill. kr (netto nåverdi). Det presiseres at estimatet er basert på en rekke usikre forutsetninger om det tidsmessige forløpet av omstillingen og konkurranseutsettingen, og en skjematisk tilnærming til mulig effektivisering. Estimatet er basert på følgende forutsetninger: en diskonterings-/kalkulasjonsrente på 7 pst. p.a., en teoretisk effektiviseringsgevinst som følge av konkurranseutsettingen på 8 pst. (av volumet som konkurranseutsettes), en antatt vekst i konkurranseutsettingen i perioden 2005-2009 slik at all produksjonsvirksomhet er konkurranseutsatt i 2009/10, og totale omstillingsutgifter for Jernbaneverket i perioden 2005-2015 på 415 mill. kr (inkl. ventelønnsutgifter). Beregningen tar ikke hensyn til evt. overskudd hos leverandørene o.l.

Til toppen