Spørsmål nr. 44: Jernbaneformål - Linx AB

Svar til samferdselskomiteen ang. statsbudsjettet for 2005

Spørsmål fra samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål nr. 44: Jernbaneformål – Linx AB

- Hva er kostnadene ved å drive Linx som eget selskap?

- Hvilke muligheter ser statsråden å få flere reisende til å benytte seg av det togtilbudet Linx tilbyr i dag; kan for eksempel markedsføringen bedres?

Svar:

(23.11.04)

Samferdselsdepartementet har forelagt spørsmålet for NSB AS som uttaler følgende:

”NSB har ikke et tilfredsstillende grunnlag for å uttale seg om kostnadene ved å drive Linx som eget selskap i forhold til en situasjon der tilsvarende tilbud ble gjort i regi av NSB/SJ direkte. Siktemålet med Linx var å erstatte et ulønnsomt togtilbud i regi av SJ og NSB med et moderne og lønnsomt togtilbud med høyhastighetstog på de aktuelle strekningene. Dette lot seg ikke realisere som planlagt.

Å kombinere utenlandstrafikken med regiontrafikk på begge sider av landegrensene mener imidlertid NSB gir et bedre økonomisk grunnlag for drift i en situasjon preget av sterk konkurranse. Dette vil NSB legge til grunn når selskapet fra nyttår tar det forretningsmessige ansvaret for strekningen Oslo – Gøteborg. NSB mener at også tax-free på tog vil kunne gjøre tilbudet mer økonomisk robust.

Tilbudet til Linx har vært intensivt markedsført både i Sverige og Norge, og det er benyttet store ressurser for å vinne kunder. Bakgrunnen for sviktende kundegrunnlag vurderes primært å knytte seg til økt konkurranse og lavpristilbud fra fly og buss, samtidig som det ikke har vært mulig å redusere kjøretidene nok til å trekke til seg forretningsreisende på strekningene.”

Samferdselsdepartementet har ikke selv foretatt egne undersøkelser eller beregninger knyttet til administrasjonskostnadene ved Linx eller alternative markedsføringstiltak til de som selskapet selv faktisk har iverksatt.

Når det gjelder departementets oppfølging av denne saken for øvrig, viser jeg til mitt svar på spørsmål 23 til St.prp. nr. 1 (2004-2005) samt mitt svar på Spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 200 (2004-2005) fra stortingsrepresentant Kenneth Svendsen.

Til toppen