Spørsmål nr. 46: Fylkesvegferjedrift/Rammeoverføring til fylkeskommunene

Svar til Samferdselskomiteen ang. statsbudsjettet for 2005

Spørsmål fra samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål nr. 46: Fylkesvegferjedrift/Rammeoverføring til fylkeskommunene

Er det i rammeoverføringene til de respektive fylker tatt høyde for å kunne dekke deler av utgiftene til ferjedriften for ferjesambandene Oslo-Nesodden, til øyene ved Kragerø og over Randsfjorden, og ev. på lik linje med andre fylker med ferjedrift.

Svar:

(30.11.04)

I rammeoverføringene fra staten er det tatt høyde for å kunne dekke deler av utgiftene til rutesambandene Oslo-Nesodden, til øyene ved Kragerø og over Randsfjorden. I grunnlaget for fordelingen av de statlige rammeoverføringene til fylkeskommunene inngår et sett med kriterier, som fylkeskommunene har andeler i. Rutesambandene Oslo-Nesodden, til øyene ved Kragerø og over Randsfjorden har betydning for de respektive fylkenes andeler i kriteriet ”Rutenett til sjøs”. I tillegg har befolkningstallet på øyene ved Kragerø betydning for Telemarks andel i kriteriet ”Befolkning på øyer uten fast vegsamband”.

Fylkenes andeler i kriteriet ”Rutenett til sjøs” er proporsjonalt med deres andeler av det totale rutenettet til sjøs for lokale båtruter og fylkesvegferjer. Siste oppdatering av rutenettet til sjøs var i 1990. Høsten 2003 ble det oppnevnt et nytt inntektssystemutvalg. Det er meningen at utvalget skal ha ferdig sin innstilling innen oktober 2005.

Til toppen