Spørsmål nr. 47: Jernbaneformål - Jernbanelovens krav til risikoanalyser

Svar til samferdselskomiteen ang. statsbudsjettet for 2005

Spørsmål fra samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål nr. 47: Jernbaneformål – Jernbanelovens krav til risikoanalyser

Det vises til Samferdselsdepartementets svar på spørsmål nr. 28 der det framgår at slike analyser ikke er gjort i forkant av Regjeringens forslag som innebærer en total endring i arbeidsform for drift og vedlikehold i Jernbaneverket og en nedbemanning av totalt ca. 1000 stillinger.

i) Det ønskes en vurdering og svar på om nedbygging av Jernbaneverkets produksjonsvirksomhet er lagt fram i henhold til § 5-1i Jernbaneloven om krav til analyser.

ii) Det ønskes spesielt en vurdering i forhold til andre avsnitt i § 5-1 om krav til analyser ved endring av etablerte krav eller endring av organisasjon eller arbeidsform dersom endringen kan ha betydning for trafikksikkerheten.

Svar:

(30.11.04)

Som det framgår av jernbanelovens § 5-1 omfatter bestemmelsen «den som driver Jernbanevirksomhet», Samferdselsdepartementet er i denne sammenheng ikke en jernbanevirksomhet etter jernbanelovens bestemmelser. Samferdselsdepartementets forslag til ny politikk om konkurranseutsetting og omdanning av Jernbaneverkets produksjonsvirksomhet skal gjennomføres innenfor rammene av jernbaneloven. Det vises til at Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket skal utarbeide en mer konkret plan for hvordan konkurranseutsetting av beredskapsavhengig vedlikehold skal gjennomføres, jf. Regjeringens forslag om å konkurranseutsette dette fra 2007. I dette arbeidet vil det være naturlig at Jernbaneverket, som den relevante jernbanevirksomhet etter jernbaneloven, løpende vurderer behovet for å gjennomføre risikoanalyser med sikte på å redusere risikoen og om nødvendig å iverksette kompenserende tiltak. Det vises for øvrig til Samferdselsdepartementets svar på spørsmål nr. 28 og 42, hvor det bl.a. framgår at Statens jernbanetilsyn har fått i oppdrag å overvåke de sikkerhetsmessige konsekvensene av det pågående reformarbeidet i jernbanesektoren og de løsninger som reformarbeidet medfører.

Til toppen