Spørsmål nr. 6: Jernbaneformål - Kap. 4350 Jernbaneverket - Post 01 kjørevegsavgift

Svar til samferdselskomiteen ang. statsbudsjettet for 2005

Spørsmål fra samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål nr. 6: Jernbaneformål - Kap. 4350 Jernbaneverket – Post 01 kjørevegsavgift

i) Under kap. 4350, post 01 er det inntektsført 42,8 mill. kr som betaling for bruk av linjen.

- Hvor stort ville dette beløpet vært for godstransport hvis de totale kostnadene, også miljøkostnader ble tatt med? Det legges som forutsetning at det ble innført betaling for all godstrafikk.

ii) Hvor mye måtte inntektsføres for tilsvarende når det gjelder persontransport? Det bes om at kostnadene brytes ned på de forskjellige strekningene, dvs. Dovrebanen, Bergensbanen, Nordlandsbanen osv.

Svar:

(23.11.04)

Dagens kjørevegsavgift er basert på at togtransport skal betale den samme relative andelen av marginale samfunnsøkonomiske kostnader ved transport som vegtransport. Kjøre­vegs­av­gif­ten er ikke ment å være kostnadsdekkende. Det vises til nærmere omtale av kjørevegs­av­giften i St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015. Prin­sippene for beregning av dagens kjørevegsavgift er i samsvar med intensjonene i EU-Rådsdirektiv 2001/14/EF, implementert i norsk rett i forskrift nr. 135 av 5. februar 2003 om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet og innkreving av avgifter for bruk av det nasjonale jernbanenettet (fordelingsforskriften). Dette betyr at prisen (kjørevegs­av­gif­ten) skal fastsettes ut fra hensynet til effektiv bruk av eksisterende jernbaneinfrastruktur, og dette innebærer at det bare unntaksvis kan fastsettes priser høyere enn margi­nal­kostnadene (dvs. økte drifts-, vedlikeholds- og miljøkostnadene ved å kjøre ett ekstra tog).

Dersom kjørevegsavgiften skulle gjøres kostnadsdekkende for statens samlede kost­nader knyttet til drift og vedlikehold av infrastrukturen, jf. kap. 1350, post 23, ville det ikke være grunnlag for å drive noen form for person- eller godstransport på jern­bane­net­tet på bedriftsøkonomisk grunn­lag. Staten kjøper i dag det meste av persontogtrafikken på det norske jernbane­net­tet (jf. kap. 1351, post 70), og en økning av kjørevegsavgiften for per­son­tog vil derfor gi en tilsvarende økning i behovet for statlig kjøp av person­tran­sport­tjenester med tog. Drifts- og vedlikeholdsutgiftene blir i dag fordelt etter den admi­nis­tra­tive inndelingen av Jernbaneverket i Banesjefområder og ikke pr. banestrekning. Jern­bane­verket har pr. i dag ikke regnskapsopplysninger til å beregne og fordele kostnadene for hhv. person- og godstransport på den enkelte banestrekning.

Til toppen