Spørsmål nr. 9: Luftfartsformål — Kap. 1311 Tilskudd til reg. flyplasser/post 70

Svar til samferdselskomiteen ang. statsbudsjettet for 2005

Spørsmål fra samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål nr. 9: Luftfartsformål – Kap. 1311 Tilskudd til reg. flyplasser/post 70

i) Avinor AS skal iht. budsjettforslaget for tilføres 40 mill. kroner til drift av regionalnettet, hvordan finansieres den øvrige driften av Avinor AS (regionalnettet og stamrutenettet)?

ii)
Hvor mye mener Avinor AS selv at de trenger for å drive regionalnettet?

Svar:

i) I St.meld. nr. 36 (2003-2004) Om virksomheten til Avinor AS, særlig kap. 2.3, redegjøres det for finansieringen av Avinor. Som det framgår der, er finansieringen tredelt (i parentes er angitt andel av de samlede inntektene i 2004):

  • statlig kjøp av regionale lufthavntjenester (5 pst.)
  • trafikkinntekter (64 pst.)
  • kommersielle inntekter (31 pst.)

For 2005 innebærer foreslått bevilgning i statsbudsjettet på 40 mill. kr at statlig kjøp av regionale lufthavntjenester vil utgjøre om lag en pst. av selskapets samlede inntekter. Reduksjonen i kjøpsbeløpet i forhold til 2004 henger sammen med motregning av Avinors gevinst på 250 mill. kr ved å komme inn i merverdiavgiftsopplegget.

Trafikkinntekter er det flyselskapene betaler for å benytte Avinors infrastruktur på bakken og i luftrommet. Dette er regulert av takstregulativet, som fastsettes av Samferdselsdepartementet i en årlig forskrift. De viktigste avgiftene er startavgift, terminalavgift, securityavgift og underveisavgift. Kommersielle inntekter er for eksempel inntekter fra utleie av arealer på lufthavnene til butikker, spisesteder og parkering.

ii)
For 2005 har Avinor beregnet et underskudd på de regionale lufthavnene på om lag 420 mill. kr, jf. omtale i St.prp. nr. 1 (2004-2005), side 66. Differansen mellom foreslått bevilgning på 40 mill. kr til statlig kjøp av regionale lufthavntjenester (som utgjør 290 mill. kr korrigert for merverdiavgift) og Avinors beregnede underskudd dekkes ved kryssubsidiering fra de lønnsomme lufthavnene. Korrigert for innføring av merverdiavgift på luftfartens infrastruktur, innebærer bevilgningen en styrking av statens tilskudd på om lag 10 pst. sammenlignet med saldert budsjett 2004.

Til toppen