Statsbudsjettet 2005 - spørsmål fra Samferdselskomiteen

Statsbudsjettet 2005 – spørsmål fra samferdselskomiteen

På denne siden finner du spørsmål fra samferdselskomiteen med svar fra Samferdselsdepartementet i forbindelse med komiteens behandling av statsbudsjett 2005. Regjeringen Bondevik II la fram St.prp. nr. 1 (2004 -2005) 6. oktober 2004.

Budsjettspørsmål fra stortingsgruppene besvares av Finansdepartementet. Svarene ligger på FINs sider på Odin under Brev til Stortinget.

Svar på spørsmål fra samferdselskomiteen legges ut fortløpende på denne siden (sist oppdatert 30.11.04).

Sendt Stortinget

Spm. nr. 1

Jernbaneformål - Kap. 1350 Jernbaneverket – Mossetunnel/Haug-Onsøy

26.10.04

Spm. nr. 2

Jernbaneformål - Kap. 1350 Jernbaneverket – Investeringer i linjen/planlegging

26.10.04

Spm. nr. 3

Vegformål – Kap. 1320 Statens vegvesen – Prosjekt ved økt ramme

29.10.04

Spm. nr. 4

Jernbaneformål - Kap. 1350 Jernbaneverket - Disponeringer ved økt ramme

27.10.04

Spm. nr. 5

Vegformål – Kap. 1320 Statens vegvesen – Trafikksikkerhet/Midtrekkverk

02.11.04

Spm. nr. 6

Jernbaneformål - Kap. 4350 Jernbaneverket – Post 01 kjørevegsavgift

23.11.04

Spm. nr. 7

Jernbaneformål - Kap. 1350 Persontransport med tog

09.11.04

Presisering av forutsetninger i svar på spm. nr. 7

22.11.04

Spm. nr. 8

Luftfartsformål – Sikkerhetsdelen av Avinor

29.10.04

Spm. nr. 9

Luftfartsformål – Kap. 1311 Tilskudd til reg. flyplasser/post 70

29.10.04

Spm. Nr. 10

Luftfartsformål – Utbytte m.v. Avinor AS

29.10.04

Spm. nr. 11

Jernbaneformål - NSB AS og eierskap Nettbuss AS

27.10.04

Spm. nr. 12

Vegformål - fylkesveger

27.10.04

Spm. nr. 13

Vegformål – Trafikkvekst

02.11.04

Spm. nr. 14

Vegformål - Kap. 4320 Statens vegvesen/post 2 Diverse gebyrer

05.11.04

Spm. nr. 15

Vegformål – prisen på førerkort

02.11.04

Spm. nr. 16

Vegformål – Bruk av norske og utenlandske entreprenørbedrifter

02.11.04

Spm. nr. 17

Jernbaneformål – Investeringsbudsjettet/inngåtte avtaler

02.11.04

Spm. nr. 18

Kap. 1320, post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester

05.11.04

Spm. nr. 19

Luftfartsformål – Kap. 1313 – Luftfartstilsynet/flytteprosessen

05.11.04

Spm. nr. 20

Jernbaneformål – Kap. 4350 Jernbaneverket, post 1 Kjørevegsavgifta

02.11.04

Spm. nr. 21

Vegformål og jernbaneformål – Løyvingar 2005

18.11.04

Spm. nr. 22

Tilgjenge for funksjonshemma – Anbodsutsetjing

08.11.04

Spm. nr. 23

Jernbaneformål – Togtilbod på strekninga Oslo – Stockholm

11.11.04

Spm. nr. 24

Vegformål – Erfaringer med OPS-prosjektene

18.11.04

Spm. nr. 25

Vegformål – E18 i Østfold/forsering

18.11.04

Spm. nr. 26

Vegformål – Kap. 1320 post 33 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift/E12 Umskaret

18.11.04

Spm. nr. 27

Jernbaneformål – Togtilbudet (Linx) på strekningen Oslo-Stockholm
(Jf. spørsmål nr. 23)

11.11.04

Spm. nr. 28

Jernbaneformål – Jernbaneverket/risikoanalyser

23.11.04

Spm. nr. 29

Jernbaneformål – Jernbaneverket/konkurranseutsetting

23.11.04

Spm. nr. 30

Vegformål – Kap. 4320 post 4 Tilgodehavende hos fylkeskommunene

23.11.04

Spm. nr. 31

Spørsmål nr. 31: Jernbaneformål – Produksjonsutstyr/konkurransefortrinn

18.11.04

Spm. nr. 32

Spørsmål nr. 32: Jernbaneformål – Opprusting av Kongsvingerbanen

18.11.04

Spm. nr. 33

Jernbaneformål – Stockholmstoget

18.11.04

Spm. nr. 34

Godsstrømmer

17.11.04

Spm. nr. 35

Spørsmål nr. 35 Vegformål - støy

18.11.04

Spm. nr. 36

Luftfartsformål – Kap. 1313 – Luftfartstilsynet/flytteprosessen

25.11.04

Spm. nr. 37

Når vil Regjeringen komme til Stortinget med en sak som tar opp risiko knyttet til sikkerhet i forbindelse med farlig gods, samt tiltak og beredskapsløsninger, jf. merknad i Innst. S. nr. 240 kap. 6.1.2, side 59-60 (Nasjonal transportplan 2006-2015)?

18.11.04

Spm. nr. 38

Biodrivstoff

30.11.04

Spm. nr. 39

Vegformål – Kap. 1320, post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester/anbud

30.11.04

Spm. nr. 40

Jernbaneformål – Jernbaneverket/Organisasjon

25.11.04

Spm. nr. 41

Vegformål – Kap. 1320 post 23 Trafikktilsyn drift og vedlikehold av riksveger/asfaltering

23.11.04

Spm. nr. 42

Spørsmål nr. 42: Jernbaneformål – Jernbaneverkets produksjonsvirksomhet

23.11.04

Spm. nr. 43

Spørsmål nr. 43: Jernbaneformål – Jernbaneverket/omstillingskostnader

25.11.04

Spm. nr. 44

Jernbaneformål – Linx AB

23.11.04

Spm. nr. 45

Statens vegvesen – Riksvegferjene/oversitting

30.11.04

Spm. nr. 46

Fylkesvegferjedrift/Rammeoverføring til fylkeskommunene

30.11.04

Spm. nr. 47

Jernbaneformål – Jernbanelovens krav til risikoanalyser

30.11.04

Til toppen