Spørsmål nr. 37: Når vil Regjeringen komme til Stortinget med en sak som tar opp risiko knyttet til sikkerhet i forbindelse med farlig gods, samt tiltak og beredskapsløsninger, jf. merknad i Innst. S. nr. 240 kap. 6.1.2, side 59-60 (Nasjonal transportplan

Svar til samferdselskomiteen ang. statsbudsjettet for 2005

Spørsmål fra samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål nr. 37: Når vil Regjeringen komme til Stortinget med en sak som tar opp risiko knyttet til sikkerhet i forbindelse med farlig gods, samt tiltak og beredskapsløsninger, jf. merknad i Innst. S. nr. 240 kap. 6.1.2, side 59-60 (Nasjonal transportplan 2006-2015)?

Svar:

(18.11.04)

Regjeringen vil komme til Stortingen med ovennevnte sak i forbindelse med statsbudsjettet for 2006.

Transport av farlig gods på veg reguleres av forskrift om landtransport av farlig gods på veg og jernbane. Forskriften definerer hvilke kjemikalier som er å regne som farlige. Kjemikaliene er klassifisert og delt inn i 13 forskjellige fareklasser, basert på kriterier utarbeidet av FNs ekspertkomité for farlig gods. Hver klasse har sin fareseddel som skal synliggjøre farene ved kjemikaliet.

Det er Justisdepartementet v/Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap som har ansvaret for ovennevnte forskrift. Justisdepartementet har i tillegg ansvaret for å ivareta beredskapsløsninger i forhold til ulykker med farlig gods, som samordnings- og fagdepartement innen redning og beredskap. I tillegg utfører også politiet kontroll av kjøretøy som transporterer farlig gods.

Samferdselsdepartementet v/Statens vegvesen har ansvar for å godkjenne og kontrollere kjøretøy som transporterer farlig gods.

Til toppen