Spørsmål 10 - Vegformål — ”Annen finansiering”: Stamvegruter og fylkesfordelt ramme, jf. kap. 1320

Spørsmål fra transport- og kommunikasjonskomiteen om statsbudsjettet for 2006

Spørsmål fra transport- og kommunikasjonskomiteen om statsbudsjettet for 2006

Spørsmål 10 - Vegformål – ”Annen finansiering”: Stamvegruter og fylkesfordelt ramme, jf. kap. 1320

Jf. side 104 Investeringsprogrammet 2006-2009 og forslag 2006 – fordeling på stamvegruter, og side 122 Investeringsprogrammet 2006-2009 og forslag 2006 – fylkesfordelt ramme inkl. post 60.

– Det ønskes en nærmere spesifisering av ”Annen finansiering” på hhv. bompengebidrag, kommunale tilskudd, fylkeskommunale tilskudd og eventuelt øvrige kilder fordelt per korridor/rute (stamveger) og per fylke (fylkesfordelt ramme).

Svar:

29.11.05

Vedlagt følger oversikter over hvordan forutsatt annen finansiering fordeler seg på bompengebidrag, fylkeskommunale tilskudd, kommunale og andre lokale tilskudd, ordinære forskudd, forskudd som skal refunderes gjennom ordningen med alternativ bruk av ferjetilskudd og lokal drivstoffavgift.

For flere av prosjektene foreligger det ikke endelig avklart finansieringsplan. Dette knytter seg bl.a. til at det ikke er vedtatt bompengeopplegg for alle prosjektene og at kostnadsoverslagene også er usikre for en del av prosjektene. Det er derfor knyttet noe usikkerhet til den oppgitte fordelingen for perioden 2006-2009. For prosjekter der det inngår forskudd som skal refunderes gjennom ordningen med alternativ bruk av ferjetilskudd, er det også knyttet noe usikkerhet til fordelingen mellom slike forskudd og ordinært bompengebidrag i 2006.

Som det framgår av oversiktene, utgjør bompengebidrag hovedtyngden av forutsatt annen finansiering, både i 2006 og i hele perioden 2006-2009.

Vedlegg

Til toppen