Spørsmål 11 - Vegformål — Opprustning av tunneler: Mobil/nødnettdekning

Spørsmål fra transport- og kommunikasjonskomiteen om statsbudsjettet for 2006

Spørsmål fra transport- og kommunikasjonskomiteen om statsbudsjettet for 2006

Spørsmål 11 - Vegformål – Opprustning av tunneler: Mobil/nødnettdekning

Jf. side 94 vedr. omtale av nytt nødnett, og i den forbindelse installasjon av nytt nett i de vegtunnelene som i dag har analog kommunikasjon for utrykningsetatene.

i) Det ønskes en redegjørelse over dagens omfang av mobildekning i vegtunneler.

ii) Hvor omfattende vil arbeidet med å få til dekning av mobilnett/nødnett i alle tunneler være, og til hvilken kostnad?

Svar:

29.11.05

Av de om lag 390 vegtunneler på riksvegnettet som er lengre enn 500 m har Statens vegvesen bekostet radioinfrastruktur i 157 tunneler. Dette utstyret gir dekning for analogt VHF-samband for nødetatene og for FM-kringkasting.

Ved innføring av nytt nødnett er det meningen å bygge om/tilpasse dette utstyret for det nye nettet. I tillegg til vegvesenets radioutstyr har mobiltelefonoperatørene Telenor Mobil og NetCom etablert dekning for mobiltelefon i de samme tunnelene, med eget utstyr.

Av de øvrige tunnelene som er lengre enn 500 m har mobiltelefonoperatørene i tillegg etablert dekning for mobiltelefon i ca. 80 tunneler.

Mobiltelefondekning

Det er i denne sammenheng riktig å skille mellom nødnett og mobiltelefonløsningene som benyttes i dag. Mobiltelefoni er en kommersiell tjeneste der Statens vegvesen ikke har anledning til å bidra til finansiering. Etaten legger imidlertid til rette for at mobiloperatørene, som samarbeider om nødvendig infrastruktur, kan etablere dekning i de tunnelene der de finner det hensiktsmessig. Her er mobiloperatørene og Statens vegvesen enige om en leieavtale som dekker de ekstra strømutgifter, kjøleanlegg, leie av plass i de tekniske rommene og i tunnelen. Utstyret som er etablert for mobiltelefon kan ikke bygges om eller utvides for å gi dekning for nytt nødnett. For ordens skyld gjøres oppmerksom på at mobiltelefon ikke godkjennes av Statens vegvesen som nødsamband i/fra tunneler.

Nytt nødnett

Statens vegvesen har inngått en avtale med ”Nødnettprosjektet” i Justisdepartementet om fordeling av kostnadene ved utbygging av nytt nødnett. Nødnettprosjektet dekker utskifting av utstyr i de tunnelene som i dag har kommunikasjon, og der anleggene er under 12 år. Er anleggene eldre enn 12 år er det en kostnadsdeling opp til 15 år hvoretter kostnadene dekkes i sin helhet av Statens vegvesen. Nye tunneler har i mange år blitt utstyrt med kommunikasjon for nødetatene som en del av prosjektkostnadene.

Dette innebærer at i de tunnelene der det i dag ikke er noen nødkommunikasjon, må Statens vegvesen bekoste dette etter hvert som kravene fremsettes, forutsatt at det er budsjettmessig dekning.

Kostnadene for å utruste alle tunneler på riks og fylkesvegnettet er ikke kjent i dag. Grunnlaget for å vurdere disse kostnadene får en først når det er valgt teknisk løsning for nødnettet. Dette skjer tidlig i 2006. Først da blir det kjent hvilken teknologi en skal basere seg på, og hvilken infrastruktur i tunnelene som blir nødvendig.

Tidligere vurderinger som er gjort viser at det er nødvendig med ca. 900 millioner kroner for å utruste alle tunnelene over 500 meter med kommunikasjon for nødetatene. Dersom også tunneler under 500 meter skal få slik utrustning, vil beløpet for disse være om lag 300 millioner. Det er derfor rimelig å anta at det vil dreie seg om godt over 1 milliard kroner også for det nye nødnettet i alle vegtunneler.

Til toppen