Spørsmål 2 - Jernbaneformål - Kap. 1350 Jernbaneverket - Investeringsbudsjettet

Spørsmål fra transport- og kommunikasjonskomiteen om statsbudsjettet for 2006

Spørsmål fra transport- og kommunikasjonskomiteen om statsbudsjettet for 2006

Spørsmål 2 - Jernbaneformål – Kap. 1350 Jernbaneverket – Investeringsbudsjettet

På kva måte oppfyller regjeringa Bondevik II sitt forslag for 2006 Nasjonal transportplans og handlingsprogramma sine prioriteringar over investeringar i jernbanenettet?

Svar:

15.11.05

I St.prp. nr. 1 (2005-2006) er det foreslått å løyve 1 335,0 mill. kr til investeringar i jernbanenettet. Forslaget inneber ei oppfølging av Stortinget sitt vedtak om investeringar ved handsaminga av Nasjonal transportplan 2006-2015 på 13,7 pst. av planramma for perioden 2006-2009.

Når det gjeld prioritering av større investeringsprosjekt innanfor foreslått investeringsløyving for 2006, så er denne i samsvar med prioriteringa i Nasjonal transportplan 2006-2015.

Til toppen