Spørsmål 4 - Kap. 1330 Særskilte transporttiltak, post 74 Kompensasjon for el-avgift for elektrifisert skinnegående transport

Spørsmål fra transport- og kommunikasjonskomiteen om statsbudsjettet for 2006

Spørsmål 4 – Kap. 1330 Særskilte transporttiltak, post 74 Kompensasjon for el-avgift for elektrifisert skinnegående transport

I St.prp. nr. 1 (2005-2006) foreslås ordningen med kompensasjon for el-avgift for elektrifisert skinnegående transport avviklet i 2006. CargoNet AS (NSB Gods) har budsjettert med 15 mill. kroner i kompensasjon for 2006. Begrunnelsen for avvikling av ordningen er at den må ses i sammenheng med en kraftig økning i forslaget til bevilgning til belønningsordningen for bedre kollektivtransport.
i) Er kompensasjonen til CargoNet AS (NSB Gods) inkludert i bevilgningen til belønningsordningen?
ii) Hvis ikke, hvilke muligheter har CargoNet AS (NSB Gods) til å få tilført penger fra belønningsordningen for bedre kollektivtransport?

Svar:

21.11.2005

i) Kompensasjonen til CargoNet AS er ikke inkludert i bevilgningen til belønningsordningen
ii) Belønningsordningen omfatter seks byområder. Formålet med ordningen er å stimulere til bedre helse, miljø og framkommelighet i storbyområdene, ved å dempe veksten i transportbehovet og øke antall kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil.

Godstransport er ikke omfattet av ordningen, og CargoNet AS kan derfor ikke få tildelt midler fra belønningsordningen.

Til toppen