Spørsmål 5 - Jernbaneformål — Prosjektene Haug-Onsøy og Sandbukta-Moss-Såstad (Mossetunnelen) på Østfoldbanen

Spørsmål fra transport- og kommunikasjonskomiteen om statsbudsjettet for 2006

Spørsmål fra transport- og kommunikasjonskomiteen om statsbudsjettet for 2006

Spørsmål 5 - Jernbaneformål – Prosjektene Haug-Onsøy og Sandbukta-Moss-Såstad (Mossetunnelen) på Østfoldbanen

I St.prp. nr. 1 (2005-2006) vises det til en vurdering departementet har gjort av prioriteringsrekkefølge og framdrift av jernbaneprosjektene Haug-Onsøy og Sandbukta-Moss (Mossetunnelen) på Østfoldbanen. Av proposisjonen går det fram at departementet vil komme tilbake til Stortinget med en ny vurdering av prosjektene og utbyggingsrekkefølge seinest ved rullering av Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019. I Innst. S. nr. 240 (2003-2004) støtter representantene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti Østfold fylkeskommunes vedtak om å prioritere Mossetunnelen foran strekningen Haug-Onsøy. Ved Stortingets behandling av Budsjett-innst. nr. 13 (2004-2005) forutsatte komiteens medlemmer fra Ap, Sp og SV bl.a. at Jernbaneverket sammen med Moss kommune skulle bearbeide planene for parsellen med sikte på å fremme et alternativ som kostnadsmessig ligger innenfor vedtatt ramme og med oppstart fra 2006.

- Hvor mye midler kreves for å starte prosjekteringen av strekningen Sandbukta-Moss (Mossetunnelen) på Østfoldbanen i 2006?

Svar:

28.11.05

Det er gitt ei brei omtale av prioritering av prosjekta Mossetunnelen og dobbeltspor Haug-Onsøy i St.prp. nr. 1 for 2006 på sidan 159-161. Det er ikkje gjort endringar i denne prioriteringa i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006). Korkje Mossetunnelen eller Haug-Onsøy er prioriterte for oppstart før mot slutten av planperioden 2006-2009 i Jernbaneverkets handlingsprogram til Nasjonal transportplan 2006-2015.

Reguleringsplanen for Sandbukta-Moss blei vedteken av Moss kommune i 1999 basert på ei skisse til hovudplan for trasé og ny stasjon. Hovudplanen er vidareutvikla av Jernbaneverket etter vedteke reguleringsplan, men er ikkje ferdigstilt. Vidare detaljprosjektering vil omfatte verifisering og optimalisering av tidlegare utførte planar, som inneheld både trasé og publikumsareal ved den nye stasjonen. Det vil i den samanheng vere behov for relativt omfattande undersøkingar av fjell og grunntilhøve i tillegg til fastsetting av konsept for jernbanetekniske løysingar.

For oppstart av evt. detaljprosjektering i 2006 reknar Jernbaneverket med eit behov på 15-20 mill. kr. Ein slik framdriftsplan føreset ei framprioritering av prosjektet som ikkje er i tråd med gjeldande planar basert på stortingshandsaminga av Nasjonal transportplan 2006-2015, og vil måtte føre til at andre prosjekt med høgare prioritet må skyvast ut i tid. Samferdselsdepartementet vil difor ikkje kunne tilrå ei slik løyving i 2006. Samferdselsdepartementet legg opp til å kome attende til Stortinget med ei nærare omtale av Mossetunnelen når prosjektet er aktuelt for gjennomføring.

Til toppen