Spørsmål 6 - Vegformål — Kap. 1320 Statens vegvesen — E6 i Akershus og Østfold

Spørsmål fra transport- og kommunikasjonskomiteen om statsbudsjettet for 2006

Spørsmål fra transport- og kommunikasjonskomiteen om statsbudsjettet for 2006

Spørsmål 6 - Vegformål – Kap. 1320 Statens vegvesen – E6 i Akershus og Østfold

I St.prp. nr. 1 (2005-2006) heter det at ”På grunn av økt kostnadsoverslag for dette prosjektet (Vinterbru-Assurtjern i Akershus), er det i handlingsprogrammet lagt til grunn noe lavere statsandel til Svingenskogen-Åsgård (E6 i Østfold) enn forutsatt i St.meld. nr. 24 (2003-2004)”,

Vil dette endre den totale fordelingen mellom den statlige andelen og bompenger for utbyggingen av E6 i Østfold?

Svar:

29.11.05

Den felles ambisjonen for svenske og norske myndigheter om utbygging av E6 mellom Gøteborg og Oslo til sammenhengende firefelts veg innen utgangen av 2009 har høy prioritet. Det er riktig at kostnadsoverslaget for delstrekningen Vinterbru – Assurtjern er økt. Denne delstrekningen er i sin helhet finansiert over statsbudsjettet. For å fullføre utbyggingen på hele strekningen Svinesund – Oslo som forutsatt innen 2009, er det derfor nødvendig å omprioritere statlige midler til fordel for Vinterbru – Assurtjern. Omprioriteringen foretas innen strekningen ved at statsbevilgningene til Svingenskogen – Åsgård reduseres. I handlingsprogrammet for perioden 2006-2009 har Statens vegvesen derfor redusert den statlige rammen til prosjektet med om lag 160 mill. kr i forhold til det som er lagt til grunn i St.meld. nr. 24.

Den statlige andelen til Svingenskogen – Åsgård i St.meld. nr. 24 var basert på foreliggende beregninger av bompengepotensialet på E6 i Østfold. Nye beregninger viser at det er potensial for et større bompengebidrag. Dette er bakgrunnen for Statens vegvesens forslag til endring.

Den statlige andelen til utbyggingen av hele E6 gjennom Østfold blir i følge Statens vegvesen på 41 pst. dersom handlingsprogrammet for perioden 2006-2009 legges til grunn. Dersom St.meld. nr. 24 ble lagt til grunn, ville den statlige andelen blitt på 43 pst.

Til toppen