Spørsmål 7 - Vegformål — Kap. 1320 Statens vegvesen — E18 i Østfold/videreføring

Spørsmål fra transport- og kommunikasjonskomiteen om statsbudsjettet for 2006

Spørsmål fra transport- og kommunikasjonskomiteen om statsbudsjettet for 2006

Spørsmål 7 - Vegformål – Kap. 1320 Statens vegvesen – E18 i Østfold/videreføring

I St.prp. nr. 1 (2005-2006) er det ikke satt av midler til videreføring av E18 i Østfold slik at man får en sammenhengende utbygging. Østfold fylkeskommune har i høring i transport- og kommunikasjonskomiteen spilt inn at man trenger 30 mill. kroner til oppstart av parsellen Krosby-Knapstad i 2006.

Hvilke muligheter finnes for å prioritere dette i budsjettet for 2006 slik at man kan videreføre prosjektet uten anleggsstans?

Svar:

29.11.05

Den statlige rammen til investeringer på E18 Riksgrensen/Ørje – Oslo i perioden 2006-2015 er fastsatt gjennom Stortingets behandling av St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015. Som det går fram av St.prp. nr. 1 (2005-2006), har Statens vegvesen i sitt handlingsprogram for perioden 2006-2009 ikke funnet rom for statlige midler til oppstart/gjennomføring av nye parseller på E18 i Østfold innenfor denne rammen.

Som det går fram av St.prp. nr. 1 (2005-2006), er det beregnet at det er potensial for et bompengebidrag på i størrelsesorden 200-250 mill. kr til videre utbygging av E18 i Østfold, forutsatt en innkrevingsperiode på 20 år. I følge Statens vegvesens beregninger kan det i tillegg være rom for å overføre noe statlige midler fra E6 til E18 dersom bompengepotensialet på E6 utnyttes fullt ut. Dette vil imidlertid ikke være tilstrekkelig til å fullfinansiere prosjektet Krosby – Knapstad som er kostnadsberegnet til 650-700 mill. kr. Uten endringer i bompengeopplegget vil dette i all hovedsak måtte finansieres gjennom statlige bevilgninger. Som omtalt i St.prp. nr. 1 (2005-2006), krever Østfold fylkeskommune at staten følger opp med 50 pst. av de samlede investeringskostnadene til E6 og E18, medregnet den norske delen av ny Svinesundsforbindelse, dersom takstene på E18 skal økes ytterligere. Følgelig foreligger det foreløpig ikke lokalpolitisk tilslutning til å øke bompengebidraget.

Det må foreligge en plan for fullfinansiering av et prosjekt før det fattes vedtak om anleggsstart. De statlige bindingene til videreføring av allerede igangsatte prosjekter i 2007 er dessuten svært høye. Departementet finner derfor ikke å kunne gå inn for anleggsstart på prosjektet Krosby – Knapstad nå. Departementet vil imidlertid ta initiativ til en nærmere vurdering av mulighetene for å forsere anleggstart i forhold til det som er lagt til grunn i Statens vegvesens handlingsprogram.

Samferdselsdepartementet tar sikte på komme tilbake til Stortinget med en nærmere orientering om saken i løpet av vårsesjonen 2006.

Til toppen