Spørsmål 8 - Luftfartsformål — Avinor AS

Spørsmål fra transport- og kommunikasjonskomiteen om statsbudsjettet for 2006

Spørsmål fra transport- og kommunikasjonskomiteen om statsbudsjettet for 2006

Spørsmål 8 - Luftfartsformål – Avinor AS

I Soria Moria-erklæringen går det fram at regjeringen i samarbeid med ledelsen og de ansatte vil evaluere organiseringen av Avinor, med sikte på best mulig ivaretakelse av samfunnshensyn, spesielt flysikkerhet.

- Hvordan vil Samferdselsdepartementet følge opp dette punktet i regjeringserklæringen?

Svar:

29.11.05

Samferdselsdepartementet vil snarest mulig sette i gang evalueringen av Avinor AS. Målet for evalueringen vil være å utvikle en organisasjonsform som på best mulig måte gir en sikker, punktlig og effektiv luftfart som er både bærekraftig og underlagt samfunnsmessig styring.

Evalueringen skal særlig ta for seg spørsmålet om Avinor i tida framover skal være en integrert organisasjon med ansvar for både lufttrafikktjenesten og drifta av lufthavnene, eller om selskapet skal deles opp. Videre må det vurderes hva slags tilknytningsform som vil være best egnet, både under det løsningsalternativ at Avinor fortsetter som en integrert organisasjon, og under den alternative løsning at organisasjonen deles opp. Samferdselsdepartementet legger til grunn at den omstillingen og effektiviseringen som styret i Avinor har vedtatt i hovedtrekk, og som nå blir gjennomført i selskapet, skal fortsette mens evalueringen skjer.

Samferdselsdepartementet skal lede arbeidet med evalueringen, som vil skje i samarbeid med de ansatte og ledelsen i Avinor. Ulike statlige myndigheter vil bli trukket med i arbeidet i den grad dette er nødvendig og hensiktsmessig, og det vil dessuten bli lagt opp til å benytte ekstern utredningsekspertise til evalueringen.

Evalueringen er en del av oppfølgingen av de tilrådingene som Statens havarikommisjon for transport la fram i en rapport i august i år. Denne rapporten tok for seg flysikkerheten sett i lys av omstillingene innenfor norsk luftfart den senere tid.

Til toppen