Vegformål og jernbaneformål - Oppfølging av spørsmål/svar 1 og 2

Spørsmål fra transport- og kommunikasjonskomiteen om statsbudsjettet for 2006

Vegformål og jernbaneformål – Oppfølging av spørsmål/svar 1 og 2

Spørsmål 9

Det bes om en oversikt over oppfølgingen av handlingsprogramma for veg og jernbane med bakgrunn i forslagene i St.prp. nr.1 Tillegg nr. 1 (2005-20069).

Svar:

23.11.05

Vegformål

Tabellen viser oppfølging av handlingsprogrammet (HP) for 2006-2009 for kap. 1320 Statens vegvesen, på postnivå i forhold til forslaget i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006).

Mill. 2006-kr

Kap./post

HP 2006-2009

Forslag 2006

Avvik i mill. kr

Oppfølging i pst.

23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m.

25 076

6 089,2

-180

24,3

29 Vederlag til OPS-prosjekter

1 660

258,4

0 (i)

25,0 (i)

30 Riksveginvesteringer

22 904 (ii)

4 420,1

-421 (ii)

23,2 (ii)

31 Rassikring

1 244

265,2

-46

21,3

35 Vegutbygging i Bjørvika

208

382,0

0 (iii)

25,0 (iii)

60 Forsøk

0

885,4

-

-

72 Kjøp av riksvegferjetjenester

4 928

1 355,0

123

27,5

Sum kap. 1320 Statens vegvesen

56 024

13 655,3

-523

24,0(i)

i) Forslaget på post 29 utgjør 15,6 pst. av HP. Forslaget dekker imidlertid behovet 100 pst. for 2006. Behovet for midler vil øke utover i planperioden.
ii) Inkl. post 60, jf. at rammen til post 30 for perioden 2006-2009 er inkl. rammen til forsøkene.
iii) Ekskl. den delen av bevilgningen til Bjørvika som er utenfor NTP-rammen, jf. forutsetningene i St.meld. nr. 24 (2003-2004).

For post 29 er det lagt til grunn full oppfølging av handlingsprogrammet selv om forslag 2006 utgjør langt mindre enn ¼ av planrammen, jf. fotnote 1. I St.prp. nr. 1 (2005-2006) ble det lagt til grunn en oppfølgingsprosent på 15,6 som er en ren teknisk beregning av forslaget for 2006 i prosent av hele planrammen for perioden 2006-2009.

Jernbaneformål

Tabellen viser oppfølging av handlingsprogrammet for 2006-2009 for kap. 1350 Jernbaneverket, på postnivå i forhold til forslaget i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006).

Mill. 2006-kr

Kap./post

HP 2006-2009

Forslag 2006

Avvik i mill. kr

Oppfølging i pst.

23 Drift og vedlikehold

11 752

2 937

0

25,0

30 Investeringer i linjen

9 768

1 477

-965

15,1

Sum kap. 1350 Jernbaneverket

21 520

4 414

-965

20,5

Planrammene i Jernbaneverkets handlingsprogram 2006-2015 avviker noe fra de planrammene som Samferdselsdepartementet opererer med i St.prp. nr. 1 (2005-2006). Avviket skyldes forskjellig beregningstekniske forutsetninger for korrigering da Jernbaneverkets infrastruktur ble innlemmet i merverdiavgiftssystemet fra og med 2005, jf. at St.prp. nr. 24 (2004-2005) ble lagt frem og behandlet i Stortinget før avgiftsomleggingen trådte i kraft. Jernbaneverkets justerte planramme fremkommer etter en gjennomgang av hvert enkelt prosjekt som inngår i handlingsprogrammet. Jernbaneverkets justerte planrammer er noe lavere og gir en oppfølgingsgrad for investeringer på 15,9 pst. i 2006.

Til toppen