Statsbudsjettet 2006 - spørsmål fra transport- og kommunikasjonskomiteen

Statsbudsjettet 2006 – spørsmål fra transport- og kommunikasjonskomiteen

På denne siden finner du spørsmål fra transport- og kommunikasjonskomiteen med svar fra Samferdselsdepartementet i forbindelse med komiteens behandling av statsbudsjett 2006. Regjeringen Bondevik II la fram St.prp. nr. 1 (2004 -2005) 14. oktober 2005.

Spørsmål fra Stortinget angående endringsforslag til statsbudsjettet for 2006 legges ut på Finansdepartementets nettsider.

Svar på spørsmål fra transport- og kommunikasjonskomiteen legges ut fortløpende på denne siden (sist oppdatert 29.11.05)

.

Sendt Stortinget

Spm. nr. 1

Vegformål – Kap 1320 Statens vegvesen - Investeringsbudsjettet

15.11.05

Spm. nr. 2

Jernbaneformål – Kap. 1350 Jernbaneverket - Investeringsbudsjettet

15.11.05

Spm. nr. 3

Vegformål – Kap. 1320 Statens vegvesen – Mindreforbruk

29.11.05

Spm. nr. 4

Kap. 1330 Særskilte transporttiltak, post 74 Kompensasjon for el-avgift for elektrifisert skinnegående transport

21.11.05

Spm. nr. 5

Jernbaneformål – Prosjektene Haug-Onsøy og Sandbukta-Moss-Såstad (Mossetunnelen) på Østfoldbanen

28.11.05

Spm. nr. 6

Vegformål – Kap. 1320 Statens vegvesen – E6 i Akershus og Østfold

29.11.05

Spm. nr. 7

Vegformål – Kap. 1320 Statens vegvesen – E18 i Østfold/videreføring

29.11.05

Spm. nr. 8

Luftfartsformål – Avinor AS

29.11.05

Spm. nr. 9

Vegformål og jernbaneformål – Oppfølging av spørsmål/svar 1 og 2

23.11.05

Spm. nr. 10

Vegformål – ”Annen finansiering”: Stamvegruter og fylkesfordelt ramme, jf. kap. 1320

29.11.05

Spm. nr. 11

Vegformål – Opprustning av tunneler: Mobil/nødnettdekning

29.11.05

Til toppen