Sentral kontrollenhet kontaktpunkt for oppfølging av varsler om seksuelle overgrep i bistandssektoren

Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet er kontaktpunkt for varsler om seksuell trakassering, vold og overgrep i prosjekter som departementet har tildelt midler.

Det vises til brev av 16. februar 2018 fra utenriksministeren og utviklingsministeren til organisasjonene der det slås fast at våre samarbeidspartnere i bistandsprosjekter selv har ansvaret for å forebygge seksuell trakassering, vold og overgrep internt i bransjen og ha tilstrekkelige systemer og retningslinjer for å følge opp varsling om slike hendelser.

Sentral kontrollenhet er kontaktpunkt for varsler om seksuell trakassering, vold og overgrep i prosjekter som Utenriksdepartementet har tildelt midler, og forventer at samarbeidspartnere melder fra om slike hendelser.

Det presiseres at saker som gjelder seksuell utnyttelse og misbruk vil bli vurdert på samme måte som varsler om økonomiske misligheter. Det gjelder i første rekke påstander om overgrep mot målgruppen for bistanden begått av aktører i tilskuddskjeden.

Trakassering av ansatte i egen organisasjon vil normalt ikke utgjøre misbruk av norske bistandsmidler, men er en problemstilling som det påhviler organisasjonen å forebygge mot og å håndtere. Sentral kontrollenhet ønsker likevel å motta informasjon om slike saker for å sikre at våre samarbeidspartnere har etablert betryggende rutiner og partnervurderinger.

Norske og utenlandske organisasjoner som mottar midler fra Utenriksdepartementet, bes forholde seg til ovenstående i fortsettelsen.