Kontakt

Offentlig journal og innsyn

Utenriksdepartementets offentlige journal er publisert på eInnsyn.

eInnsyn er en felles publiseringstjeneste som statlige virksomheter bruker til å publisere egne offentlige journal/postlister på internett. Her kan du søke etter dokumenter som er mottatt eller sendt av Utenriksdepartementet, samt bestille innsyn.

Innenfor noen saksområder praktiserer Utenriksdepartementet arkivering og journalføring, men ikke publisering på eInnsyn.

Seksjon for eksportkontroll håndterer mange saker i e-lisens knyttet til lisenssøknader for forsvarsmateriell, flerbruksvarer, eksportforbudene i sanksjonsregelverket og andre spørsmål om konkret eksport som ikke går fram av eInnsyn. Disse sakene blir ikke publisert på eInnsyn på grunn av mengden og innhold som er unntatt offentlighet etter Offentleglova (Lov av 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd) § 13 første ledd, jf. eksportkontrolloven (Lov av 18. desember 1987 om eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v.) § 2 fjerde ledd.

Konsulære saker er i henhold til § Forskrift til offentleglova § 9 5. ledd b unntatt for publisering på offentlig journal. Utenriksdepartementet arkiverer og journalfører organinterne dokumenter, men publiserer ikke disse på offentlig journal.