Ledige stillinger

Stillinger i internasjonale organisasjoner

Alle stillinger besettes etter internasjonal konkurranse. Søknad sendes normalt direkte til organisasjonen. Kontrakt blir inngått med organisasjonen som blir arbeidsgiver.

Rekrutteringsprogram

FNs rekrutteringskontor arrangerer årlig en opptakseksamen for unge profesjonelle, Young Professionals Programme (YPP), i underrepresenterte medlemsland. Norge er ett av 116 land som er invitert til å delta.

Junioreksperter

Norge finansierer i dag ca 35 stillinger som junioreksperter (Junior Professional Officer - JPO) til FN og andre internasjonale organisasjoner.

Stipend for praktikanter i FN-systemet

Stipendet er ment å dekke noen av utgiftene forbundet med reise og opphold i forbindelse med praktikantordninger i FN-systemet.