Aktuelle saker i Sikkerhetsrådet

Oversikten viser aktuelle saker i forbindelse med Norges arbeid i FNs sikkerhetsråd - med de nyeste sakene vist først.

Viser 91-100 av 106 treff.

 • Norske prioriteringer i FNs sikkerhetsråd

  20.05.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Norge vil gjøre en forskjell som medlem av FNs sikkerhetsråd ved å bruke erfaring fra fredsdiplomati til å styrke Sikkerhetsrådets arbeid for å løse og forebygg konflikter. Norge vil arbeide for å beskytte sivile, sikre kvinners deltakelse og rettigheter i fredsprosesser og løfte frem sikkerhetsutfordringer som følge av klimaendringer.

 • Prop. 80 L (2019–2020) - Lov om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven)

  22.04.2020 Proposisjon Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet foreslår i denne proposisjonen en ny lov om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven). Loven vil avløse etterretningstjenesteloven av 1998. Formålet med loven vil være å bidra til å trygge Norges suverenitet, territorielle integritet, demokratiske styreform og andre nasjonale sikkerhetsinteresser. Den skal dessuten bidra til å trygge tilliten til og sikre grunnlaget for kontroll med Etterretningstjenestens virksomhet, og sørge for at virksomheten utøves i samsvar med menneskerettighetene og andre grunnleggende verdier i et demokratisk samfunn. Den nye loven vil i hovedsak kodifisere gjeldende regelverk og praksis, men det foreslås også nyvinninger. Departementet foreslår blant annet regler om tilrettelagt innhenting av grenseoverskridende elektronisk kommunikasjon. Forslaget, som blant annet følger opp Lysne II-utvalgets rapport av 26. august 2016 om digitalt grenseforsvar, vil styrke Norges selvstendige etterretningsevne og vår mulighet til å oppdage og motvirke spionasje, sabotasje, terrorhandlinger og andre trusler mot nasjonale sikkerhetsinteresser.

 • Prop. 62 S (2019–2020) - Vilje til beredskap – evne til forsvar Langtidsplan for forsvarssektoren

  17.04.2020 Proposisjon Forsvarsdepartementet

  Regjeringens forslag til langtidsplan for forsvarssektoren innebærer en fortsatt styrking og modernisering av Forsvaret, hvor satsingen som startet i forrige plan bygges videre på. Forsvaret skal settes i stand til bedre å kunne møte den sikkerhetspolitiske situasjonen. Regjeringen vil fortsette arbeidet med å bygge et forsvar med en styrket forsvarsevne og høyere beredskap. Regjeringen legger frem en rekke anbefalinger som vil øke Forsvarets reaksjonsevne og utholdenhet. Forsvarsstrukturen bygges videre, ved å tilføre nye kapasiteter og oppgradere de kapasitetene vi har. Det tilføres betydelige ressurser til å anskaffe, drifte og vedlikeholde den strukturen som anbefales. Langtidsplanen skal sikre en reell balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi.

 • Folkerett

  31.01.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Folkerett er et eget internasjonalt rettssystem som tradisjonelt regulerer forhold mellom statene og forhold mellom stater og internasjonale organisasjoner. Folkeretten regulerer i stadig større grad også enkeltpersoners rettigheter og plikter. Folkeretten reguleres både gjennom sedvanerett og traktater.

 • Spørsmål og svar om FN generelt

  17.01.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her får du svar på det meste du lurer på om FN og Norges rolle i FN.

 • Lisenstyper og landgrupper

  04.11.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Hvilke lisenstyper kan benyttes hvor? Her får du hjelp til å søke om riktig type lisens for eksport av forsvarsmateriell på Liste I.

 • Israel/Palestina: En forhandlet to-statsløsning

  16.10.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Norge legger til grunn en balansert holdning i Midtøsten-konflikten. Vårt langsiktige engasjement søker å bidra til en forhandlet to-statsløsning der to stater, Israel og Palestina, lever side om side i fred innenfor sikre og internasjonalt anerkjente grenser. Norge mener at kun en forhandlet to-statsløsning kan bidra til varig fred mellom israelerne og palestinerne.

 • Fredsprosessene i Colombia

  16.10.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Den væpnede konflikten i Colombia har pågått i over 50 år med alvorlige humanitære konsekvenser og lidelser for sivilbefolkningen. Flere hundre tusen er drept som følge av konflikten, og over seks millioner er drevet på flukt.

 • Prop. 1 S (2019–2020) - For budsjettåret 2020 under Utenriksdepartementet

  Utgiftskapitler: 100–179 Inntektskapitler: 3100

  07.10.2019 Proposisjon Utenriksdepartementet

 • Kartlegging av moderne slaveri og anbefalinger til norsk innsats for bekjempelse av moderne slaveri i utviklingssamarbeidet

  26.09.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Rapporten er skrevet av Norad på bestilling fra Utenriksdepartementet.