Aktuelle saker i Sikkerhetsrådet

Oversikten viser aktuelle saker i forbindelse med Norges arbeid i FNs sikkerhetsråd - med de nyeste sakene vist først.

Viser 71-80 av 109 treff.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 1

  12.01.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: vedtak av månedsprogrammet, kjemivåpen i Syria, åpen debatt om fred og sikkerhet i sårbare stater.

 • Fakta om oppgaver i Sikkerhetsrådet

  08.01.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  I FNs sikkerhetsråd er det oppgaver både i sanksjonskomiteer, som pennefører og i arbeidsgrupper.

 • Prop. 69 L (2020–2021) - Lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner (sanksjonsloven)

  18.12.2020 Proposisjon Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet legger i proposisjonen frem forslag til ny lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner. Den nye sanksjonsloven vil erstatte lov 7. juni 1968 nr. 4 til gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd og lov 27. april 2001 nr. 14 om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler.

 • Hva er FNs sikkerhetsråd?

  14.12.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Sikkerhetsrådet er ett av FNs seks hovedorganer. Det har hovedansvar for å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet. Alle FNs 193 medlemsland er forpliktet til å følge Sikkerhetsrådets beslutninger.

 • FNs fredsoperasjoner

  23.11.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  FN har det overordnede ansvaret for internasjonal fred og sikkerhet. FN-pakten gir FN og FNs sikkerhetsråd ansvar for å iverksette kollektive tiltak for å ivareta global fred og sikkerhet. Fredsoperasjoner er blant de mest sentrale virkemidler FN rår over i denne sammenheng.

 • Beskyttelse av sivile og humanitær repons

  09.11.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Norges humanitære strategi (2019-2023) har beskyttelse som en av tre hovedprioriteringer. Det er også en av satsingene for Norges medlemskap i Sikkerhetsrådet.

 • Det multilaterale systemet – hva er det og hvordan ble det til?

  03.11.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Ordet multilateral betyr flersidig og brukes for å omtale samarbeid mellom tre eller flere stater.

 • Multilateralt samarbeid – en hjørnestein i utenrikspolitikken

  03.11.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Multilateralt samarbeid er viktig for å sikre og styrke norsk sikkerhet og velferd. Et sentralt mål for norsk utenrikspolitikk er å støtte opp om forpliktende internasjonalt samarbeid og det multilaterale systemet. 17. juni 2020 ble Norge valgt inn i FNs sikkerhetsråd for perioden 2021-2022. Gjennom å delta aktivt og å ta ansvar, styrkes vår evne til å ivareta norske og globale interesser. Å forhindre svekkelse av internasjonal rettsorden og multilaterale styringssystemer er Norges fremste utenrikspolitiske interesse.

 • Det multilaterale systemets funksjoner

  03.11.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Det multilaterale systemet er viktig på mange områder, som regel- og normutvikler, iverksetter og gjennomfører, tvisteløser og overvåker, idé- og kunnskapsprodusent og møteplass og talerstol.

 • Utfordringer for det multilaterale systemet

  03.11.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Dagens store, globale utfordringer kan ikke enkeltland løse på egen hånd. Samtidig ser det ut til at multilaterale organisasjoner sjeldnere brukes til å løse felles utfordringer gjennom kompromisser og samarbeid. For eksempel har medlemmene i FNs sikkerhetsråd i stor grad markert egne synspunkter heller enn å samarbeide om løsninger i vanskelige saker.